Положення про відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення:
1.1. Є структурним підрозділом науково-технічної бібліотеки (далі — НТБ), що здійснює комплекс робіт щодо вдосконалення існуючих технологічних процесів, впровадженню нових науково-обґрунтованих сучасних технологій в практику роботи НТБ.
1.2. Є самостійним підрозділом НТБ університету і підпорядкований директору НТБ.
1.3. У своїй діяльності керується законодавчими і нормативними актами України з питань бібліотечної роботи, рекомендаціями науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями по університету, регламентуючою та технологічною документацією бібліотеки та відділу, Правилами внутрішнього розпорядку бібліотеки, Положенням про бібліотеку, Правилами користування Бібліотекою та цим Положенням.
2. Основні завдання відділу
2.1. Забезпечення роботи та обслуговування АРМ та комп’ютерної мережі НТБ:
 • експлуатація ІКС в межах своєї компетенції;
 • підтримка та обслуговування операційних систем;
 • підтримка програмних продуктів, що використовуються у роботі ІКС;
 • підтримка  та адміністрування локальної мережі бібліотеки;
 • забезпечення безперебійної роботи базового та прикладного ПЗ;
 • організація нових робочих місць;
 • моніторинг стану ІКС.
2.2. Організація функціонування та керування роботою автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «ІРБІС».
2.3. Забезпечення роботи електронного каталогу НТБ, електронного репозитарію НТУ «ХПІ» та електронних баз даних, що створюються в бібліотеці, їх підтримка та зберігання.
2.4. Виконання робіт, що забезпечують представлення у локальній мережі університету та у глобальній мережі Інтернет електронного каталогу, сайту НТБ, електронного репозитарію НТУ «ХПІ» та інших інформаційних ресурсів.
2.5. Координація роботи структурних підрозділів НТБ при виконанні технологічних процесів. Розробка інструктивно-методичних документів, що регламентують технологію основних бібліотечних процесів.
2.6. Удосконалення організації, підвищення якості та ефективності роботи відділу, впровадження наукової організації праці та новітніх засобів його механізації та автоматизацій.
2.7. Надання консультацій та методичної допомоги співробітникам бібліотеки з питань автоматизації бібліотечних процесів та використання інформаційних технологій в бібліотечній справі.
3. Функції відділу
3.1. Адміністрування (адаптація, налаштування та конфігурування) автоматизованої бібліотечної інформаційної системи «Ірбіс».
3.2. Підтримка електронного репозитарію НТУ «ХПІ» на програмній платформі DSpace.
3.3. Забезпечення захисту інформації на машинних носіях і в інформаційних мережах структурних підрозділів бібліотеки.
3.5. Робота з сайтом науково-технічної бібліотеки:
 • підтримка сайту в робочому стані (в цілому);
 • представлення електронних ресурсів;
 • адміністрування (оновлення, зберігання) електронних баз даних, представлених на сайті;
 • розширення інформаційного наповнення сайту НТБ на основі вивчення запитів, користувачів;
 • рішення задач по просуванню сайту і SEO оптимізації сайту в пошукових системах.
3.6. Сервісне обслуговування комп'ютерного парку бібліотеки та розвиток,  підтримка і адміністрування локальної комп'ютерної мережі бібліотеки.
3.7. Виконання функцій системного адміністратора локальної обчислювальної мережі бібліотеки.
3.8. Встановлення та конфігурування базового програмного забезпечення, що є основою для експлуатації автоматизованої бібліотечної системи та використовується співробітниками бібліотеки про виконанні службових обов'язків. Своєчасне оновлення версій програмного забезпечення.
3.9. Подання пропозицій щодо придбання обчислювальної техніки, периферійних пристроїв, програмного забезпечення та витратних матеріалів для НТБ з урахуванням вимог програмного забезпечення, що використовує бібліотека, та поточного і стратегічного планування автоматизації бібліотечної справи в НТБ.
3.10. Моніторинг електронних ресурсів Інтернет з метою використання практичного досвіду під час роботи з сайтом НТБ.
3.11. Консультації та методична допомога співробітникам бібліотеки з питань автоматизації бібліотечних процесів та використання інформаційних технологій в бібліотечній справі.
3.12. Організація та участь у науково-практичних семінарах з питань автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів та інформаційних ресурсів.
3.13. Проведення учбових та практичних занять, системи підвищення кваліфікації співробітників НТБ по роботі автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи.
3.14. Вивчення та впровадження передового досвіту роботи в напрямку автоматизації, та використання інформаційних технологій інших бібліотек.
4. Структура і управління відділом
4.1. Керівництво відділом здійснює завідуючий, призначений наказом ректора за поданням директора НТБ.
4.2. Завідувач відділу організовує всю роботу відділу і відповідає за його діяльність. Розпорядження завідувача відділу обов’язкові для всіх працівників відділу.
4.3. В структурі відділу 2 сектори: сектор підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення та сектор комп’ютерного забезпечення.
4.4. Співробітники відділу призначаються і звільняються з посади наказом ректора за поданням директора НТБ з відома завідувача відділом.
4.5. Обов’язки співробітників відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором університету.
4.6. Робота базується на основі плану відділу, який затверджується директором бібліотеки.
5. Взаємодія відділу з іншими підрозділами
5.1. Відділ подає:
5.1.1. До дирекції:
 • плани та звіти про роботу відділу;
 • на затвердження — організаційно-розпорядницьку та технологічну документацію;
 • графіки відпусток;
 • пропозиції з модернізації автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи;
 • статистичні дані про роботу з поповнення баз даних бібліотеки.
5.1.2. До відділів НТБ — консультації з питань ведення електронного каталогу; допомогу з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, технологічні інструкції на нові процеси.
5.2. Відділ отримує:
5.2.1. Від дирекції — розпорядження по організаційно-виробничій діяльності відділу; затверджену організаційно-розпорядницьку та технологічну документацію.
5.2.2. Від відділів НТБ — замовлення на друк штрих-кодів на видання, замовлення на розробку інструкцій по роботі з програмами та технічними пристроями, навчання співробітників новим технологіям.
5.5. Відділ співпрацює з інформаційно-обчислювальним центром НТУ «ХПІ» з питань експлуатації локальної обчислювальної мережі науково-технічної бібліотеки.
5.6. Відділ співпрацює з інформаційно-обчислювальним центром НТУ «ХПІ»  з питань отримання електронних списків студентів університету та інших даних за допомогою програмних розробок НТУ «ХПІ».
6. Права й обов'язки відділу
6.1. Відділ має право:
6.1.1. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з розподілом функціональних обовязків у межах відділу.
6.1.2. Брати участь в обговоренні питань, які є компетенцію відділу на засіданнях Дирекції, методичної ради бібліотеки.
6.1.3. Залучати до організації проведення окремих заходів, за домовленістю з дирекцією бібліотеки, співробітників інших відділів.
6.1.4. Подавати пропозиції про відзначення особливо сумлінних співробітників, а також вносити пропозиції про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення трудової, виробничої дисциплін.
6.1.5. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
6.1.6. Користуватись усіма правами, що викладені в Конституції України, Уставі університету, колективному договорі та інших документах.
6.2. Відділ відповідає:
6.2.2. За своєчасне подання адміністрації НТБ звітів та планів роботи відділу.
6.2.3. За збереження та належний санітарний стан бібліотечних видань та матеріальних цінностей у приміщеннях відділу.
6.2.4. За виконання правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки згідно чинного законодавства.
6.2.5. За виконання розпоряджень адміністрації НТБ.

 

Завідувач відділу інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення                                                                    О. Г. Юкленчук

 

Директор НТБ                                                                                             Л. П. Семененко