Положення про cектор інформаційно-бібліографічного обслуговування НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1 Дане положення визначає вимоги до співробітників Сектора інформаційно-бібліографічного обслуговування (далі — Сектор) науково-технічної бібліотеки (далі — Бібліотека) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет) щодо здійснення бібліографічно-інформаційного обслуговування користувачів.
1.2 Сектор є структурним підрозділом інформаційно-бібліографічного відділу (далі — Відділ) Бібліотеки.
1.3 Сектор утворюють (ліквідують) за наказом ректора Університету за поданням директора Бібліотеки відповідно до «Типової структури бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 27.09.2012 р. № 1058).
1.4 Штатна чисельність Сектора визначається відповідно до інтенсивності навантаження даного напрямку роботи.
1.5 У своїй діяльності керується чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань методики бібліографування та здійснення бібліографічно-інформаційного обслуговування користувачів, Харківського зонального методичного центру та Методичної ради Університету, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією Бібліотеки та Відділу, Положенням про Бібліотеку, Правилами користування Бібліотеки та цим Положенням.
1.6 Сектор підпорядковується безпосередньо завідувачу Відділу Бібліотеки.
1.7 Сектор забезпечує проведення науково-бібліографічної роботи та здійснює бібліографічно-інформаційне обслуговування користувачів Бібліотеки.
1.9. Дане Положення може бути доповнено чи змінено відповідно до чинного законодавства України.
2. Основні завдання Сектора
2.1. Забезпечення інформаційно-бібліографічного супроводу наукових досліджень та самостійної роботи користувачів Бібліотеки.
2.2. Надання консультативної та практичної інформаційно-бібліографічної підтримки користувачам.
2.3. Організація довідкового обслуговування користувачів Бібліотеки.
2.4. Оперативне інформування користувачів про нові надходження документів до фонду Бібліотеки, нові електронні ресурси.
3. Функції Сектора
3.1 Забезпечення інформаційно-бібліографічного супроводу наукових заходів Бібліотеки та Університету.
3.2 Організація та проведення Днів інформації, інформаційних книжкових виставок, відкритих тематичних переглядів видань.
3.3 Забезпечення пошуку об’єктивної інформації за запитами користувачів.
3.4 Виконання бібліографічних довідок за запитами користувачів.
3.5 Укладання тематичних бібліографічних списків видань та індексування документів за запитами користувачів.
3.6 Забезпечення пошуку об’єктивної інформації про авторів Університету та їх наукового доробку задля їх ідентифікації та подальшого бібліографування.
3.7 Створення службової БД «Авторитетний файл: індивідуальні автори».
3.8 Удосконалення форм і методів праці.
3.9 Розроблення нормативно-технологічної документації щодо діяльності Сектора.
3.10 Виявлення, вивчення інноваційного досвіду з бібліографічного обслуговування користувачів наукових бібліотек, упровадження новацій в інформаційно-бібліографічну діяльність.
4. Структура і управління ​Сектора
4.1 Сектор очолює завідувач Сектора, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Університету за поданням директора Бібліотеки.
4.2 Завідувач Сектору забезпечує діяльність Сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, відповідає за виконання планових завдань, достовірність звітних показників, прийнятих рішень перед завідувачем Відділу.
4.3 Обов’язки Сектора визначаються посадовою інструкцією та функціональними обов’язками, затвердженими проректором Університету.
4.4 Робота Сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи Відділу. Звіти складаються за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року.
4.5 Питання з організації роботи, удосконалення технологічних процесів вирішуються на виробничих нарадах у Відділі. 
5. Права й обов’язки Сектора
5.1. Сектор має право:
5.1.1. Вносити на обговорення дорадчих органів Бібліотеки питання, що потребують вирішення на такому рівні.
5.1.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці.
5.1.3. За дорученням адміністрації Бібліотеки брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах з питань науково-бібліографічної та науково-дослідної роботи та здійснення бібліографічно-інформаційного обслуговування користувачів.
5.1.4. Підвищувати професійну кваліфікацію.
5.2. Співробітники Сектора несуть відповідальність:
5.2.1. За виконання покладених на Сектор завдань і функцій.
5.2.2. За своєчасність і достовірність подання показників роботи Сектора.
5.2.3. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
5.2.4. За виконання наказів та розпоряджень керівництва Бібліотеки та Університету.
5.2.5. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
5.2.6. За збереження видань, які надійшли до Сектора та матеріальних цінностей — в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1 Питання взаємодії Сектора з іншими підрозділами Бібліотеки Університету та іншими організаціями вирішує завідувач Відділу. Постійний зв’язок з керівником Відділу та інших підрозділів Бібліотеки, надання консультацій та методичної допомоги співробітникам Бібліотеки з питань методики бібліографування та здійснення бібліографічно-інформаційного обслуговування користувачів.
6.2 Роботу по взаємодії Сектора з іншими підрозділами очолює завідувач Сектору.
6.3 Сектор інформаційно-бібліографічного обслуговування подає:
6.3.1. Завідувачу Відділу — плани та звіти про роботу Сектора, статистичні відомості.
6.3.2. Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — пропозиції щодо оптимізації технологічних процесів, заявки на ремонт та усування розладів у роботі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, дані для автоматизованого корегування полів системи «ІРБІС».
6.4. Сектор одержує:
6.4.1. Від адміністрації Бібліотеки — вказівки та розпорядження про організацію виробничої діяльності.
6.4.2. Від завідувача Відділу — розпорядження щодо організаційно-виробничої діяльності Сектора, координуючу та іншу поточну інформацію щодо планування і звітності, затверджену регламентуючу та технологічну документацію.
6.4.3. З відділу збереження та оброблення документів (архів) Університету — особисті справи вчених вузу для збору детальної інформації про них.
6.4.4. Від науково-методичного відділу — методичну допомогу з питань розробки технологічної документації.
6.4.5. Від абонементу наукових видань № 1 — вісники Університету.
6.4.6 Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — консультації з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
6.4.7 Від вченого секретаря —копії наказів та розпоряджень ректора щодо змін у структурних підрозділах Університету.

 

Директор НТБ                                           Лариса СЕМЕНЕНКО