Положення про сектор гігієни та реставрації фонду відділу зберігання фондів науково-технічної бібліотеки

1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає основні напрями, завдання, структуру, підпорядкованість, права й відповідальність, порядок добору та розміщення кадрів, керування, а також взаємовідносини Сектору гігієни та реставрації документів (далі — Сектор) з іншими підрозділами.
1.2. Сектор є структурним підрозділом відділу зберігання фондів (далі — Відділ) науково-технічної бібліотеки (далі — НТБ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет).
1.3. Сектор утворюють (ліквідують) за наказом ректора Університету за поданням директора НТБ відповідно до «Типової структури бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» за наказом Міністерства освіти і науки України.
1.4. Штатна чисельність Сектора визначається відповідно до інтенсивності навантаження даного напрямку роботи. У зв’язку з виробничою потребою в штатний розпис Сектору за поданням завідувача  Відділу можуть бути внесені зміни за попереднім узгодженням із директором НТБ та ректором Університету. 
1.5. У своїй діяльності Сектор керується чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про інформацію», «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти України і Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань формування, обліку та зберігання фондів бібліотек, матеріальних цінностей бюджетних установ, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, правилами і нормами охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, Положенням про НТБ, розпорядженнями по НТБ та іншими регламентуючими документами та технологічними інструкціями НТБ та Відділу, цим Положенням, іншими нормативними документами.
1.6. Сектор підпорядковується безпосередньо завідувачу Відділу.
1.7. Дане положення може бути доповнено чи змінено відповідно до чинного законодавства України. Зміни окремих пунктів Положення не є підставою для його відміни
2. Основні завдання ​сектора
2.1. Моніторинг фізичного стану фонду НТБ.
2.2. Забезпечення організації ремонту та реставрації документів фонду НТБ та підтримка документів фонду в належному для використання стані;
2.3. Контроль за дотриманням основних правил зберігання та використання підсобних фондів абонементів та читальних залів НТБ у відповідності до діючих державних стандартів. Створення належних умов для захисту друкованих видань, аудіо-відеоматеріалів і документів на магнітних та лазерних носіях від фізико-хімічних, біологічних та механічних пошкоджень у відповідності до діючих державних стандартів. 
2.4. Забезпечення актуалізації інформації у топографічному каталозі. 
2.5. Забезпечення відбору пошкоджених видань, виявлених під час переобліку бібліотечних фондів у підрозділах бібліотеки. 
2.6. Розроблення проектів та вдосконалення інструктивно-методичних, технологічних і нормативних документів, які регламентують виробничі процеси, питання зберігання документів і трудову діяльність співробітників Сектора.
2.7. Контроль фізичного стану видань при передачі та перерозподілі їх до підрозділів бібліотеки.
3. Основні ​функції сектора
3.1. Ведення топографічного каталогу, його оформлення, надання довідок, консультацій за топографічним каталогом.
3.2. Формування та зберігання резервного фонду бібліотеки.
3.3. Аналіз топоніміки фонду з метою максимально збереження оригіналів документів протягом тривалого часу. 
3.4. Перерозподіл бібліотечних фондів між підрозділами бібліотеки. Формування дублікатів карток на видання, переданіх до інших підрозділів, для заміни сигли зберігання у електронному та картковому каталогах у відділ наукової обробки документів та каталогізації
3.5. Переоблік окремих частин фонду. 
3.6. Здійснення контролю за виявленням та вилученням документів які підлягають заміні палітурки або дрібного ремонту.
3.7. Упровадження комплексу заходів із біологічного та фізичного захисту стану документів.
3.8. Упровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи бібліотек з питань реставрації та зберігання фонду.
4. Структура й управління сектором
4.1 Структура Сектору та його кількісний склад визначаються штатним розписом НТБ за поданням директора НТБ з огляду на характер та обсяг робіт, а також із урахуванням функціональних завдань, покладених на Сектор.
4.2 Безпосереднє керівництво діяльністю Сектора здійснює його завідувач, який призначається на посаду наказом ректора університету за поданням директора НТБ.
4.3 Завідувач Сектору організує діяльність Сектора забезпечують роботу за напрямами його діяльності, відповідає за результативність та якість його діяльності, виконання планових завдань та прийнятих рішень, достовірність звітних показників. 
4.4 Співробітники Сектора призначаються і звільняються з посади наказом ректора за поданням директора НТБ з відома завідувача Відділу згідно чинного законодавства і мають забезпечувати повноцінне функціонування НТБ, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.
4.5 Обов’язки співробітників Сектора визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором Університету та функціональними обов’язками, затвердженими проректором Університету.
4.6 Робота Сектора базується на основі принципів наукової організації праці, науково-обґрунтованих норм праці та плану роботи, який затверджує завідувач Відділу.
4.7 Сектор залучає колег для оцінки своєї діяльності.
5. Організація роботи Сектора
5.1. Сектор працює відповідно до річних планів роботи, узгоджених із завідувачем Відділу і затвердженими директором НТБ.
5.2. Робота Сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи відділу. Статистичні звіти складаються за півріччя та рік. Упродовж звітного періоду завідувач Сектору надає на вимогу адміністрації оперативну інформацію про діяльність Сектора. У разі потреби вносить зміни до плану роботи після погодження з керівництвом НТБ.
5.3. Діяльність працівників Сектора здійснюється відповідно до календарних індивідуальних планів роботи на рік.
5.4. У кінці звітного періоду завідувач Сектора подає звіт про виконану роботу завідувачу Відділу і пропозиції щодо планів на наступний період. 
5.5. Основні питання діяльності Сектора підлягають обговоренню на засіданні Відділу, рішення якого є обов’язковими для виконання працівниками. 
5.6. Контроль, перевірку діяльності Сектору здійснює завідувач відділу та керівництво НТБ.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Сектор співпрацює з підрозділами університету та підрозділами НТБ згідно Положенню про Відділ.
6.2. Сектор подає:
 завідувачу відділу — звіт-план, статистичні відомості.
6.3. Сектор одержує:
  • від завідувача відділу — розпорядження з організаційно- виробничої діяльності сектора; затверджену технологічну документацію, рекомендації щодо покращення організаційної роботи сектора;
  • від адміністрації НТБ — вказівки та розпорядження про організацію виробничої діяльності;
  • від підрозділів бібліотеки — документи для перерозподілу в інші підрозділи; 
  • від відділу наукової обробки документів та організації каталогів — книги зі списками документів, у яких замінено класифікаційний індекс.
7. Права сектора
Сектор має право:
7.1. Користуватися усіма правами, що викладені в Конституції України, Статуті університету, колективному договорі та інших документах.
7.2. Вносити на обговорення Методичної ради НТБ питання, що потребують вирішення на такому рівні.
7.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці та підвищення кваліфікації співробітників сектора.
7.4. Співробітники мають право за дорученням адміністрації НТБ брати участь в конференціях, семінарах, нарадах з питань пов’язаних з діяльністю сектора.
8. Відповідальність сектора
Співробітники сектора несуть відповідальність:
8.1. За дотримання відповідних правил та норм з питань збереження бібліотечних фондів, встановлених у галузі бібліотечної справи
8.2. За виконання покладених даним Положенням на сектор завдань і функцій.
8.3. За своєчасність і достовірність подання показників роботи сектора.
8.4. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
8.5. За виконання наказів та розпоряджень керівництва НТБ та університету.
8.6. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
8.7. За збереження матеріальних цінностей, які надійшли до Сектора — в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

Директор НТБ                                   Л. П. Семененко