Положення про відділ рідкісних книг і рукописів НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Відділ рідкісних книг і рукописів (далі — Відділ) є структурним підрозділом науково-технічної бібліотеки (далі — НТБ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет), що забезпечує організацію, зберігання, наукове опрацювання, використання, збереження рідкісних і цінних видань, книжкових пам’яток та бібліотечне-бібліографічне обслуговування користувачів.
1.2. Є самостійним підрозділом НТБ Університету і підпорядкований директору НТБ.
1.3. У своїй діяльності керується законодавчими і нормативними актами України, які визначають розвиток науки, культури, освіти, бібліотечної справи: «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право», «Про науково-технічну інформацію», постановами Кабінету міністрів України та наказами та наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань формування та зберігання фондів рідкісних та цінних видань, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами з питань бібліотечної роботи, Статутом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Далі — Університет), Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора Університету та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та Відділу, Положенням про НТБ, Правилами користування НТБ та цим Положенням.
2. Основні завдання Відділу
2.1. Формування фонду рукописних, рідкісних і цінних видань шляхом доукомплектування.
2.2. Організація, зберігання та наукове опрацювання фонду Відділу.
2.3. Науково-дослідна робота в галузі бібліографознавства, книгознавства, історії та наукової спадщини Харківського технологічного інституту, вивчення рідкісних і цінних видань, підготовка публікацій та оглядів.
2.4. Забезпечення якісного обслуговування користувачів-науковців шляхом надання їм документів з фонду Відділу та надання їм довідок і консультацій.
2.5. Сприяння науковому, учбовому процесам, підвищенню культурного, загальноосвітнього і професійного рівня користувачів; популяризація кращих зразків наукових видань.
2.6. Уведення до наукового та культурного обігу інформації про наявні рідкісні та цінні видання у вигляді статей, бібліографічних покажчиків, оглядів, тематичних виставок, переглядів літератури, екскурсій, виступів на семінарах, конференціях тощо.
2.7. Виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних наукових Бібліотек.
2.8. Надання консультацій за профілем діяльності Відділу.
2.9. Організаційно-методична робота з питань роботи з читачами.
3. Основні функції Відділу
3.1. Організація фонду рукописних, рідкісних і цінних видань: упорядкування видань, забезпечення належного санітарного стану фонду.
3.2. Організація оптимальних умов збереження рідкісних і цінних видань.
3.3. Формування допоміжного фонду довідкових видань та методичних матеріалів з питань вивчення умов зберігання рідкісної книги.
3.4. Аналітико-синтетична обробка видань, формування бібліографічного опису видань на фонд Відділу до бази даних «Рідкісна книга» в АРМ «Каталогізатор» у середовищі АБІС «ІРБІС-64».
3.5. Наукове опрацювання рідкісних і цінних видань, підготовка наукових публікацій, підготовка матеріалів до розділів сайту НТБ з історії Університету.
3.6. Бібліотечне-бібліографічне обслуговування користувачів Відділу.
3.7. Вивчення запитів користувачів, надання їм консультацій.
3.8. Популяризація рідкісних видань: організація тематичних виставок, переглядів видань, проведення бібліографічних оглядів та екскурсій, підготовка презентацій та доповідей.
3.9. Виконання довідок, підготовка аналітичних й інформаційних матеріалів за запитом керівних організацій та установ про роботу НТБ з питань пов’язаних з діяльністю Відділу.
3.10. Вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи Відділу кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань організації дослідження, збереження та наукового опрацювання рідкісних і цінних видань.
3.11. Підвищення професійного рівня.
3.12. Упровадження наукової організації праці, удосконалення технологічних процесів з використання комп’ютерної та оргтехніки.
3.13. Упровадження у практику роботи НТБ рекомендацій науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
3.14. Інша діяльність, не заборонена чинним законодавством і спрямована на розвиток бібліотечно-бібліографічної та інформаційної справи.
3.15. Організація заходів, що сприяють підвищенню рівня професійної підготовки співробітників Відділу.
4. Структура й управління відділом
4.1. Керівництво Відділом здійснює завідувач, призначений наказом ректора за поданням директора НТБ.
4.2. Структура та штат Відділу визначається штатним розписом НТБ за поданням директора НТБ.
4.3. Співробітники Відділу призначаються і звільняються з посади наказом ректора за поданням директора НТБ згідно особистої заяви
4.4.  Основні напрями наукової роботи Відділу визначає та затверджує рада дирекції НТБ.
4.5. Завідувач Відділу організовує всю роботу Відділу і відповідає за його діяльність. Розпорядження завідувача Відділу обов’язкові для виконання всіма працівниками Відділу.
4.6. Права й обов’язки завідувача Відділу визначаються посадовою інструкцією завідувача Відділу та функціональними обов’язками, затвердженими ректором (проректором) Університету.
4.7. Права й обов’язки співробітників Відділу визначаються відповідними посадовими інструкціями, затвердженими ректором і функціональними обов’язками, затвердженими проректором Університету.
4.8. Завідувач Відділу входить до складу методичної ради НТБ (далі — МР), складає поточні та перспективні плани роботи Відділу, забезпечує та контролює їх виконання..
4.9. Робота Відділу базується на основі науково-обґрунтованих норм праці та плану роботи, який затверджує директор НТБ.
4.10. У структурі Відділу, на правах сектора, може бути організовано Музей технічної книги.
5. Права й обов’язки Відділу
5.1. Відділ має право:
5.1.1. Отримувати від інших підрозділів НТБ та Університету інформацію, необхідну для вирішення поставлених перед Відділом завдань.
5.1.2. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах Відділу.
5.1.3. Брати участь в обговоренні питань, які входять до компетенції Відділу на засіданнях ради дирекції, МР НТБ, вносити пропозиції для розгляду питань на нарадах та засіданнях ради дирекції з удосконалення роботи Відділу.
5.1.4. Залучати співробітників інших відділів до організації проведення окремих заходів за узгодженням з директором НТБ.
5.1.5. Подавати пропозиції про відзначення особливо сумлінних співробітників Відділу та вносити пропозиції про притягнення до адміністративної відповідальності у разі порушення співробітниками Відділу трудової, виробничої дисципліни.
5.1.6. Підвищувати професійну кваліфікацію.
5.1.7. За дорученням директора НТБ брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
5.1.8. За дорученням директора НТБ представляти НТБ в інших бібліотеках, установах та організаціях.
5.1.9. Користуватись усіма правами, що викладені в Конституції України, Статуті Університету, колективному договорі та інших документах.
5.2. Відділ зобов’язаний:
5.2.1. Забезпечувати належне зберігання у своїх фондах особливо цінних та рідкісних видань, колекцій, що віднесені до національного культурного надбання. Несе відповідальність за їх облік, включення до автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію.
5.2.2. Оперативно та якісно обслуговувати користувачів НТБ.
5.2.3. Своєчасно подавати до адміністрації НТБ звіти, плани роботи Відділу, довідки.
5.2.4. Зберігати в належному стані бібліотечні видання й матеріальні цінності у приміщеннях Відділу.
5.2.5. Дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм згідно чинного законодавства.
5.2.6. Виконувати накази ректора Університету та розпорядження директора НТБ.
6. Взаємодія Відділу з іншими підрозділами
 6.1. Відділ подає:
6.1.1. Директору на затвердження — регламентуючу та технологічну документацію, плани, звіти та довідку про роботу Відділу; графіки відпусток, табель обліку робочого часу, заявки на бібліотечну техніку, канцелярське приладдя, ремонт устаткування та приміщення.
6.1.2. Заступнику директора НТБ — статистичні показники роботи Відділу.
6.1.3. МР НТБ — основну регламентуючу і технологічну документацію на розгляд та затвердження.
6.1.4. До відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — пропозиції з адміністрування та модернізації автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи.
6.2. Відділ одержує:
6.2.1. Від директора — розпорядження щодо організаційно-виробничої діяльності; координуючу та іншу поточну інформацію щодо планування і звітності; затверджену регламентуючу та технологічну документацію;
6.2.2. Від відділу наукової обробки документів та організації каталогів — інформацію про зміни у таблицях класифікації, консультації з наукової обробки документів.
6.2.3. Від відділу зберігання фондів — нові надходження документів до фонду Відділу;
6.2.4. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — консультації з питань ведення електронного каталогу; допомогу з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
6.2.5. Від науково-методичного відділу — методичну допомогу в організації бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування.
6.3. Відділ взаємодіє з:
• методичним відділом Університету — з питань організації виставок видань;
 кафедрою історії науки і техніки — з підготовки наукових публікацій;
 музеєм Університету — з питань проведення досліджень з історії Університету.
 
 
Завідувач відділу рідкісних книг і рукописів                                  Г. В. Павлова
 
        Директор НТБ                                                                             Л. П. Семененко