Положення про відділ культурно-просвітницької роботи НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Відділ культурно-просвітницької роботи (далі — Відділ) є самостійним структурним підрозділом Науково-технічної бібліотеки (далі — НТБ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет), що організовує та проводить соціокультурні заходи у бібліотеці, популяризує видання та сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
1.2. Відділ підпорядковується директору НТБ.
1.3. У своїй діяльності керується чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право», «Про науково-технічну інформацію», Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), постановами Кабінету Міністрів України «Про державну цільову соціальну програму «Молодь України», наказами Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань виховної роботи у вищих навчальних закладах, наказом Міністерства освіти і науки України «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Харківського зонального методичного центру та методичною радою Університету, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та Відділу, Положенням про НТБ, Правилами користування НТБ та цим Положенням.
2. Основні завдання Відділу
2.1. Формування духовної культури студентів, духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної та світової культури та науки.
2.2. Утвердження у виховній роботі пріоритету національної культури при обов’язковому опануванні загальнолюдських цінностей. Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства у цілісному культурно-інформаційному просторі, просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту.
2.3. Створення умов для найбільш повного розвитку та самореалізації особистості.
2.4. Зберігання та примноження культурних традицій НТБ та Університету.
2.5. Налагодження зовнішніх зв’язків НТБ із закладами освіти  та культури.
2.6. Сприяння проведенню заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.
2.7. Популяризація наукового доробку, наукової спільноти Університету та видань про їх здобутки.
2.8. Надання консультацій за профілем діяльності Відділу.
3. Функції Відділу
3.1. Заохочення студентської молоді до читання, ознайомлення користувачів зі зразками світової та вітчизняної культури, суспільного життя країни всіма формами і методами культурно-освітньої роботи. Сприяння читачам у задоволенні їх культурних потреб.
3.2. Організація і проведення, спільно з громадськими організаціями, працівниками підрозділів Університету, кураторами груп, соціокультурних заходів: презентацій книг, літературних вечорів, диспутів, конференцій, художньо-мистецьких виставок тощо, та залучення молоді до участі в культурно-освітній діяльності: студіях, гуртках.
3.3. Сприяння використанню бібліотечних фондів: організація відкритих переглядів, тематичних виставок, комплексних масових заходів.
3.4. Підготовка інформаційних повідомлень про соціокультурні заходи, що проходять у НТБ, для представлення в засобах масової інформації, у газеті «Політехнік», у розділах: «Новини», «Галерея» сайту Бібліотеки та у соціальних мережах.
3.5. Удосконалення форм і методів праці та управління у відділі:
3.5.1. планування роботи та підготовка звітів за всіма напрямками роботи Відділу;
3.5.2. розробка організаційно-управлінської та нормативно-технологічної документації, щодо діяльності Відділу, сценаріїв (вечорів, літературно-художніх заходів тощо), підготовка довідок, аналітичних і інформаційних матеріалів з питань соціокультурної роботи;
3.5.3. здійснення заходів з поліпшення умов праці та підвищення її продуктивності;
3.5.4. упровадження наукової організації праці, удосконалення технологічних процесів з використання комп’ютерної та оргтехніки;
3.5.5. вивчення і упровадження в роботу Відділу передового досвіду вітчизняних та зарубіжних бібліотек, наукової організації праці, інформаційних технологій;
3.5.6. організація заходів, що сприяють підвищенню рівня професійної підготовки співробітників Відділу;
3.6. Координація соціокультурної та виховної роботи всіх відділів НТБ.
3.7. Інша діяльність, не заборонена чинним законодавством і спрямована на розвиток бібліотечної та інформаційної справи.
4. Структура і управління Відділом
4.1. Керівництво відділом здійснює завідувач, призначений наказом ректора за поданням директора.
4.2. Структура та штат Відділу визначається штатним розписом НТБ за поданням директора НТБ.
4.3. Завідувач Відділу організовує всю роботу Відділу і відповідає за результативність його діяльності. Розпорядження завідувача Відділу обов’язкові для всіх працівників Відділу.
4.4. Співробітники Відділу призначаються і звільняються з посади наказом ректора за поданням директора НТБ з відома завідувача Відділу згідно чинного законодавства і мають забезпечувати повноцінне функціонування НТБ, сучасний рівень культурно-освітньої роботи.
4.5. Обов’язки співробітників Відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором Університету та функціональними обов’язками, затвердженими проректором Університету.
4.6. Завідувач Відділу входить до складу методичної ради НТБ (далі — МР).
4.7. Основні напрями культурно-освітньої роботи Відділу визначає та затверджує рада дирекції НТБ.
4.8. Робота Відділу базується на основі принципів наукової організації праці, науково-обґрунтованих норм праці та плану роботи, який розглядає методична рада НТБ та затверджує директор НТБ.
4.9. Відділ залучає користувачів бібліотеки та колег для оцінки діяльності своїх структурних підрозділів.
5. Права й обов'язки Відділу
5.1. Відділ має право:
5.1.1. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах Відділу.
5.1.2. Отримувати від інших підрозділів НТБ та Університету інформацію, необхідну для вирішення поставлених перед Відділом завдань.
5.1.3. Брати участь в обговоренні питань, які входять до компетенції Відділу на засіданнях ради дирекції, МР НТБ, вносити пропозиції для розгляду питань на нарадах та засіданнях ради дирекції з удосконалення роботи Відділу.
5.1.4. Залучати співробітників інших відділів до організації проведення окремих заходів, за узгодженням з директором НТБ.
5.1.5. Представляти НТБ в інших бібліотеках, установах та організаціях за дорученням директора НТБ
5.1.6. Подавати пропозиції щодо заохочення особливо сумлінних співробітників та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення трудової, виробничої дисциплін;
5.1.7. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
5.1.8. Підвищувати професійну кваліфікацію;
5.1.9. Користуватись усіма правами, що викладені в Конституції України, Статуті Університету, колективному договорі та інших документах.
5.2. Відділ зобов’язаний:
5.2.1. Дотримуватися чинного законодавства та виконувати накази ректора Університету та розпорядження директора НТБ
5.2.2. Своєчасно подавати до адміністрації НТБ звіти, плани роботи Відділу, довідки та своєчасно виконувати планові завдання, прийняті рішення, забезпечувати достовірність звітних показників;
5.2.3. Удосконалювати організацію праці, форми й методи роботи та управляння у Відділі, підвищувати якість та ефективності роботи всіх підрозділів Відділу;
5.2.4. Дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм згідно чинного законодавства.
5.2.5. Відповідальність співробітників Відділу регулюється «Положенням про науково-технічну бібліотеку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», посадовими інструкціями та функціональними обов’язками співробітників.
6. Взаємодія відділу з іншими підрозділами
6.1. Відділ подає:
6.1.1. Директору на затвердження — регламентуючу та технологічну документацію, плани, звіти та довідки про роботу Відділу; графіки відпусток, табель обліку робочого часу, заявки на бібліотечну техніку, канцелярське приладдя, ремонт устаткування та приміщення;
6.1.2. Заступнику директора НТБ — плани, звіти, довідки, статистичні показники про роботу Відділу для узгодження; інформаційні повідомлення про соціокультурні заходи, що проходять у НТБ, для представлення в засобах масової інформації, у газеті «Політехнік», у розділах: «Новини», «Галерея» сайту Бібліотеки та у соціальних мережах.
6.1.3. МР НТБ на розгляд основну регламентуючу і технологічну документацію.
6.2. Відділ одержує:
6.2.1Від директора — розпорядження з організаційно-виробничої діяльності; координуючу та іншу поточну інформацію щодо планування і звітності; затверджену регламентуючу та технологічну документацію;
6.2.2Від заступника директора — вказівки та усні розпорядження щодо поточної діяльності Відділу;
6.2.3. Від відділів обслуговування — видання для організації виставок та інших заходів.
6.2.4. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — допомогу з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
6.2.5. Від науково-методичного відділу — методичний супровід виконання виробничого процесу;
6.2.6. Вчений секретар бібліотеки ознайомлює з копіями наказів по Університету.
6.2.7. При підготовці культурно-освітніх заходів та соціокультурних акцій співпрацює з кураторами груп, викладачами, заступниками деканів та заступниками з виховної роботи директорів інститутів НТУ «ХПІ».
 
 
Завідувач відділу                                                                                                       
культурно-просвітницької роботи                                                Л. П. Бондаренко
 
 
Директор НТБ                                                                                 Л. П. Семененко