Положення про сектор пропаганди каталогів і консультацій користувачів відділу наукової обробки документів та організації каталогів

1. Загальні положення
1.1. Сектор пропаганди каталогів і консультацій користувачів (далі – Сектор) є структурним підрозділом відділу наукової обробки документів та організації каталогів науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».
1.2. У своїй діяльності керується чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право», «Про науково-технічну інформацію», Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань формування, обліку та зберігання фондів бібліотеки, матеріальних цінностей бюджетних установ, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та відділу, Положенням про НТБ, Правилами користування НТБ та цим Положенням.
1.3. Сектор підпорядковується безпосередньо зав. відділу наукової обробки документів та організації каталогів.
1.4. Сектор забезпечує активне використання фондів бібліотеки через систему каталогів та баз даних, інформування та консультаційний супровід запитів читачів.
1.5. Розробляє систему заходів по підвищенню рівня інформаційної культури.
2. Основні завдання ​сектора
2.1. Основними завданнями сектора є:
2.1.1. Створення умов для швидкого пошуку читачами релевантної інформації в будь-якій частині довідково-пошукового апарату бібліотеки.
2.1.2. Централізована наукова та технічна обробка усіх нових надходжень до бібліотеки та ретровидань.
2.1.3. Забезпечення рекласифікації видань при виявленні помилок при їх індексуванні.
2.1.4. Поповнення електронних баз даних записами на поточні надходження та ретроспективний фонд бібліотеки.
2.1.5. Підтримка лінгвістичного забезпечення функціонуючих баз даних, актуалізація предметного покажчика до СК.
2.1.6. Індексування документів за таблицями УДК.
2.1.7. Удосконалення роботи шляхом обґрунтованого планування, обліку та аналізу роботи.
2.1.8. Упровадження в роботу сектора нових досягнень автоматизованих технологій систематизації документів.  
3. Функції сектора
3.1. Задоволення інформаційних потреб користувачів:
3.1.1. Виконання бібліотечних довідок читачів.
3.1.2. Забезпечення постійного чергування біля каталогів співробітників Відділу для надання консультацій. 
3.1.3. Проведення групових консультацій про правила користування каталогами.
3.1.4. Забезпечення належного оформлення блоків карткових каталогів.
3.2. Оперативне та якісне індексування документів:
3.2.1. Координація роботи із систематизації нових надходжень та окремих видань з ретроспективного фонду.
3.2.2. Координатне індексування видань (визначення авторського знаку, визначення
поличного та каталожного індексів за робочими таблицями УДК, визначення ключових слів).
3.3. Організація і ведення систематичного каталогу:
3.3.1. Поточне та планове редагування каталогу.
3.3.2. Розстановка каталожних карток.
3.3.3. Організація і ведення алфавітно-предметного покажчика до систематичного каталогу.
3.3.4. Удосконалення структури каталогів, систематичної контрольної картотеки та робочих картотек у відповідності до таблиць УДК (внесення змін та доповнень).
3.4. Ведення БД “Книжкові видання” та БД “Ретроспективні книжкові видання” 
електронного каталогу на поточні надходження та ретроспективний фонд бібліотеки:              
3.4.1. Здійснення поточного і планового редагування записів у базах даних.
3.4.2. Забезпечення якості лінгвістичного супроводу описів книг.
3.4.3. Редагування словників БД (прізвищ авторів, назв серій)
3.4.4. Звірка бібліографічних описів та індексів систематизації по таблицям УДК з записами в електронних каталогах інших бібліотек.
3.5. Удосконалення форм і методів праці.
3.5.1. Складання планів роботи та звітів за всіма напрямками роботи сектора. 
3.5.2. Розробка організаційно-управлінської та нормативно-технологічної документації, що регламентує діяльність сектора.
3.5.3. Здійснення заходів з поліпшення умов праці співробітників та читачів і підвищення її продуктивності.
3.5.4. Вивчення і запровадження в роботу передового досвіду вітчизняних та зарубіжних бібліотек за напрямками діяльності сектора.
4. Структура і управління сектора
4.1. Сектор очолює зав. сектора, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора бібліотеки.
4.2. Сектор складається із групи співробітників відділу з науково-аналітичної обробки документів відповідно організації і ведення розділів систематичного та алфавітного каталогів.
4.3. Зав. сектора забезпечує діяльність сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, відповідає за виконання планових завдань, достовірність звітних  показників, прийнятих рішень перед зав. відділу.
4.4. Обов’язки працівників сектора визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором НТУ «ХПІ». 
4.5. Робота сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи відділу. Звіти складаються за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року.
4.6. Питання з організації роботи, удосконалення технологічних процесів вирішуються на виробничих нарадах у відділі. 
5. Права й обов’язки ​сектора
5.1. Сектор має право:
5.1.1. Вносити на обговорення дорадчих органів НТБ питання, що потребують вирішення на такому рівні.
5.1.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці.
5.1.3. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
5.1.4. Підвищувати професійну кваліфікацію.
5.2. Співробітники сектору несуть відповідальність:
5.2.1. За виконання покладених даним Положенням на сектор завдань і функцій.
5.2.2. За своєчасність і достовірність подання показників роботи сектору.
5.2.3. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
5.2.4. За виконання наказів та розпоряджень керівництва бібліотеки та університету.
5.2.5. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
5.2.6. За збереження видань, які надійшли до сектора та матеріальних цінностей – в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Принципові питання взаємодії сектора з іншими підрозділами бібліотеки університету та іншими організаціями вирішує завідувач відділу.
6.2. Роботу по взаємодії сектора з іншими підрозділами очолює зав. сектора.
6.3. Сектор надає:
6.3.1. Зав. відділу – плани та звіти про роботу сектора.
6.3.2. Відділу зберігання фондів – оброблені видання для передачі у відповідні структурні підрозділи бібліотеки.
6.3.3. Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – MFN для автоматизованого корегування полів системи «ІРБІС».
6.3.4. Інформаційно-бібліографічному відділу – запити читачів на складний тематичний пошук та запити на фактографічні довідки.
6.4. Сектор одержує:
6.4.1. Від зав. відділу – розпорядження щодо організаційно-виробничої діяльност сектору, координуючу та іншу поточну інформацію щодо планування і звітності, затверджену регламентуючу та технологічну документацію.
6.4.2. Від відділу комплектування – документи для наукової обробки.
6.4.3. Від відділу зберігання фондів – топографічні картки на виключення списаних видань з карткових каталогів.
6.4.4. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – консультації щодо змін у форматі записів при заповненні полів системи «ІРБІС». 

 

Директор Науково-технічної бібліотеки                                 Лариса СЕМЕНЕНКО
 

Зав. відділу наукової обробки документів
та організації каталогів                                                         Ірина КУЗЬМІНА