Положення про сектор каталогізації відділу наукової обробки документів та організації каталогів

1. Загальні положення

1.1. Сектор каталогізації (далі – Сектор) є структурним підрозділом відділу наукової обробки документів та організації каталогів науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».
1.2. У своїй діяльності керується чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право», «Про науково-технічну інформацію», Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань формування, обліку та зберігання фондів бібліотеки, матеріальних цінностей бюджетних установ, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та відділу, Положенням про НТБ, Правилами користування НТБ та цим Положенням.
1.3. Сектор підпорядковується безпосередньо зав. відділу наукової обробки документів та організації каталогів.
1.4. Сектор забезпечує оперативне та якісне відображення фондів бібліотеки у системі каталогів та базах даних. 
2. Основні завдання сектора
2.1. Основними завданнями сектору є:
2.1.1. Ведення електронних баз даних на поточні надходження та ретроспективний фонд бібліотеки.
2.1.2. Лінгвістичне забезпечення функціонуючих баз даних.
2.1.3. Індексування документів за таблицями УДК та ключовими словами.
2.1.4. Удосконалення роботи шляхом обґрунтованого планування, обліку та аналізу роботи.
2.1.5. Впровадження в роботу сектора нових досягнень в автоматизованих технологіях та систематизації документів.  
3. Функції сектору
3.1. Оперативне та якісне індексування документів:
3.1.1. Систематизація літератури;
3.1.2. Координатне індексування видань (визначення авторського знаку, визначення поличного та каталожного індексів за робочими таблицями УДК, визначення ключових слів.
3.2. Організація і ведення систематичного каталогу:
3.2.1. Поточне та планове редагування каталогу;
3.2.2. Розстановка каталожних карток;
3.2.3. Здійснення зовнішнього та внутрішнього оформлення каталогу;
3.2.4. Організація і ведення алфавітно-предметного покажчика до систематичного каталогу;
3.2.5. Внесення змін та доповнень в структуру каталогів, систематичну контрольну картотеку та робочі картотеки у відповідності із вдосконаленням таблиць УДК.
3.3. Ведення БД “Книжкові видання” та БД “Ретроспективні книжкові видання” 
електронного каталогу на поточні надходження та ретроспективний фонд бібліотеки:
3.3.1. Здійснення поточного і планового редагування записів у базах даних;
3.3.2. Редагування словників БД (назв документів, ключових слів, назв видавничих організацій, класифікаційних індексів).
3.3.3. Звірка бібліографічних описів та індексів систематизації по таблицям УДК з записами в електронних каталогах інших бібліотек.
3.4. Удосконалення форм і методів праці.
3.4.1. Складання планів роботи та звітів за всіма напрямками роботи сектора. 
3.4.2. Розробка організаційно-управлінської та нормативно-технологічної  документації, що регламентує діяльність сектора.
3.4.3. Здійснення заходів з поліпшення умов праці та підвищення її продуктивності.
3.4.4. Вивчення і запровадження у роботу передового досвіду вітчизняних та зарубіжних бібліотек за напрямками діяльності сектора.   
4. Структура і управління сектора
4.1. Сектор очолює зав. сектора, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора бібліотеки.
4.2. Сектор складається із групи систематизаторів з науково-аналітичної та технічної обробки документів відповідно організації і ведення розділів систематичного каталогу.
4.3. Зав. сектора забезпечує діяльність сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, відповідає за виконання планових завдань, достовірність звітних показників, прийнятих рішень перед зав. відділу.
4.4. Обов’язки працівників сектора визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором НТУ «ХПІ». 
4.5. Робота сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи відділу. Звіти складаються за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року.
4.6. Питання з організації роботи, удосконалення технологічних процесів вирішуються на виробничих нарадах у відділі. 
5. Права й обов’язки сектора
5.1. Сектор має право:
5.1.1. Вносити на обговорення дорадчих органів НТБ питання, що потребують вирішення на такому рівні.
5.1.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці.
5.1.3. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
5.1.4. Підвищувати професійну кваліфікацію.
5.2. Співробітники сектору несуть відповідальність:
5.2.1. За виконання покладених даним Положенням на сектор завдань і функцій.
5.2.2. За своєчасність і достовірність подання показників роботи сектору.
5.2.3. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
5.2.4. За виконання наказів та розпоряджень керівництва бібліотеки та університету.
5.2.5. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
5.2.6. За збереження видань, які надійшли до сектора та матеріальних цінностей – в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Принципові питання взаємодії сектора з іншими підрозділами бібліотеки 
університету та іншими організаціями вирішує завідувач відділу.
6.2. Роботу по взаємодії сектора з іншими підрозділами очолює зав. сектора.
6.3. Сектор каталогізації надає:
6.3.1. Зав. відділу – плани та звіти про роботу сектора.
6.3.2. Відділу зберігання фондів – оброблені видання для передачі у відповідн структурні підрозділи та картки для топографічного каталогу.
6.3.3. Відділу обслуговування навчальною літературою – каталожні картки для ведення алфавітного каталогу підсобного фонду.
6.3.4. Відділу обслуговування науковою літературою – каталожні картки на ведення каталогів НТД, дисертацій, та художні видання.
6.3.5. Інформаційно-бібліографічному відділу (читальному залу № 3) – каталожні картки на довідкові видання, словники та енциклопедії.
6.3.5. Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – MFN для автоматизованого корегування полів системи «ІРБІС».
6.4. Сектор одержує:
6.4.1. Від зав. відділу – розпорядження щодо організаційно-виробничої діяльності сектору, координуючу та іншу поточну інформацію щодо планування і звітності, затверджену регламентуючу та технологічну документацію.
6.4.2. Від відділу комплектування – документи для наукової та технічної обробки.
6.4.3. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – консультації по базам даних з питань ведення електронного каталогу, допомогу з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення
.

 

Директор Науково-технічної бібліотеки                                       Лариса СЕМЕНЕНКО

 

Зав. відділу наукової обробки документів                                                                                  
та організації каталогів                                                          Ірина КУЗЬМІНА