Положення про центр реєстрації користувачів НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає вимоги до організації роботи центру реєстрації (далі — центр) щодо забезпечення якісного та своєчасного обслуговування користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — НТБ).
1.2. Центр є структурним підрозділом відділу обслуговування навчальною літературою НТБ.
1.3. Діяльність центру визначається чинним законодавством України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про науково-технічну інформацію», Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань організації обслуговування користувачів бібліотеки, матеріальних цінностей бюджетних установ, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та відділу, Положенням про НТБ, Правилами користування НТБ та цим Положенням.
1.4. Центр підпорядковується безпосередньо завідувачу відділу обслуговування навчальною літературою.
1.5. Центр забезпечує реєстрацію та облік користувачів НТБ.
2. Основні завдання центру
2.1. Реєстрація користувачів усіх категорій та продовження дії абонентських карток користувачів. 
2.2. Виготовлення абонентських карток користувачів.
2.3. Контроль стану заборгованості користувачів.
3. Функції центру
3.1. Запис нового читача у БД системи «IRBIS».
3.2. Фотографування читача та підготовка фото до запису в БД «Читачі».
3.3. Внесення інформації про користувача до АРМ «Облік пропусків» Системи управління та контролю доступу до приміщень НТБ.
3.4. Оформлення абонентських карток користувачів та їх друк.
3.5. Продовження терміну дії абонентських карток та контроль стану заборгованості.
3.6. Підпис обхідних листів та контроль стану заборгованості. 
3.7. Облік обхідних листів та видача довідок.
3.8. Консультування користувачів щодо правил користування НТБ.
3.9. Актуалізація інформації в БД «Читачі» АРМу «Книгозабезпеченість» відповідно до наказів по Університету.
4. Структура центру
Центр реєстрації складається з:
4.1. Провідний бібліотекар.
5. Взаємодія центру реєстрації з іншими структурними підрозділами
5.1. Центр співпрацює з підрозділами НТБ відповідно до Інструкції з організації обслуговування
5.2. Центр подає:
5.2.1. Завідувачу відділу — плани, звіти, довідки, статистичні показники про роботу центру.
5.3. Центр реєстрації одержує:
5.3.1. Від адміністрації НТБ вказівки та розпорядження про організацію виробничої діяльності.
5.3.2. Завідувачу відділу — розпорядження з організаційно-виробничої діяльності центру, затверджену технологічну документацію, рекомендації щодо покращення роботи центру.
5.3.3. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — консультації з питань ведення електронного каталогу, допомогу з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, списки студентських груп 1 курсу, робочі форми для фотографування користувачів.
5.3.4. Від абонементів відділів обслуговування користувачів — накази щодо руху контингенту Університету для внесення змін до БД «Читачі».
6. Права центру
6.1. Центр має право:
6.1.1. Користуватися правами, викладеними в Конституції України, Статуті університету, колективному договорі.
6.1.2. Вносити на обговорення Методичної ради НТБ питання щодо поліпшення роботи центру та інших питань у межах його компетенції.
6.1.3. Вносити пропозиції щодо роботи центру до розгляду на засіданнях відділу.
7. Відповідальність центру
7.1. Співробітник центру несе відповідальність:
7.1.1. За виконання покладених даним Положенням на центр завдань і функцій.
7.1.2. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
7.1.3. За виконання наказів та розпоряджень керівництва НТБ та Університету.
7.1.4. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
7.1.5. За збереження матеріальних цінностей, які надійшли до центру — в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.
7.1.6. За недопущення несанкціонованих дій при роботі з БД системи «IRBIS» та в АРМ «Облік Пропусків» Системи управління та контролю доступу до приміщень НТБ — в межах своєї компетенції.
7.1.7. За розголошення персональних даних користувачів, — в межах своєї відповідальності, визначених чинним адміністративним та кримінальним законодавством України.
 
 
 
         Директор науково-технічної бібліотеки                                      Лариса  СЕМЕНЕНКО
 
 
        Завідувач відділу обслуговування
        навчальною літературою                                                               Світлана РУСАКОВА