Положення про бібліотечне обслуговування користувачів НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1 Положення про бібліотечне обслуговування користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі Бібліотека) — є основним документом, що визначає загальний порядок організації обслуговування.
1.2 Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», постанов Кабінету міністрів України та наказами Міністерства культури України; законодавчих і нормативних актів України з питань діяльності бібліотек, рекомендацій науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України, інших нормативних документів, регламентуючої та технологічної документації Бібліотеки, Правил користування НТБ НТУ «ХПІ», Положення про НТБ НТУ «ХПІ» № 180 від 16.06.2017 р.
1.3 Бібліотечне обслуговування здійснюється відповідно до потреб, інформаційних запитів та очикувань користувачів.
1.4 Користувачі з особливими потребами мають право обслуговуватися та отримувати всі послуги у зручних для них пунктах обслуговування, згідно з «Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у НТУ «ХПІ», затвердженого наказом № 354 ОД від 27 липня 2018 року.
2. Структура обслуговування
2.1 Центр реєстрації користувачів.
2.1.1 Оформлення абонентських карток.
2.1.2 Перереєстрація користувачів.
2.1.3 Оформлення обхідних листів.
2.2 Інформаційно-бібліографічний відділ.
2.2.1 Забезпечення інформаційно-бібліографічного супроводу наукових заходів.
2.2.2 Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів: укладання бібліографічних списків видань за запитами користувачів, надання бібліографічних, тематичних та фактографічних довідок; визначення індексів УДК до публікацій користувачів.
2.2.3 Проведення лекцій та практичних занять з «Основ інформаційної культури».
2.3 Зал каталогів.
2.3.1 Консультації з методики пошуку, правил роботи з традиційними та електронним каталогами, базами даних.
2.3.2 Довідки про наявність у Бібліотеці як окремих видань, так і видань за обраною темою.
2.4 Абонемент наукової літератури № 1.
2.4.1 Фонд абонемента є універсальним, містить наукові, науково-популярні, довідкові видання та понад 169 000 книг та періодичних видань іноземними мовами від початку ХІХ сторіччя до сьогодення.
2.5 Абонемент навчальної літератури № 2.
2.5.1 Містить навчальні видання за профілем підготовки студентів хіміко-технологічних спеціальностей.
2.6 Абонемент навчальної літератури № 3.
2.6.1 Містить навчальні видання за профілем підготовки студентів електротехнічних та комп’ютерних спеціальностей.
2.7 Абонемент навчальної літератури № 4.
2.7.1 Містить навчальні видання за профілем підготовки студентів фізико-технічних та економічних спеціальностей.
2.8 Абонемент художньої літератури № 6.
2.8.1 Містить українську та світову художню літературу, сучасні літературно-художні періодичні видання, видання з літературознавства, мистецтва, архітектури та фотографії.
2.9 Абонемент № 9.
2.9.1 Містить навчальні видання за профілем довузівської підготовки іноземних громадян.
2.10 Відділ рідкісних книг та рукописів.
2.10.1 Фонд містить видання XVI – I пол. XX ст.
2.10.2 Тематичні довідки з історії Харківського технологічного інституту (НТУ «ХПІ»).
2.11 Читальний зал періодичних видань № 1.
2.11.1 Фонд містить періодичні видання українською та російською мовами, а також дисертації, захищені в НТУ «ХПІ», автореферати дисертацій, нормативно-технічні документи.
2.12 Читальний зал навчальної літератури № 2.
2.12.1 До послуг користувачів актуальні наукові, довідкові та навчальні видання підвищеного попиту за профілем підготовки спеціалістів Університету.
2.13 Читальний зал довідкової літератури № 3.
2.13.1 До послуг користувачів фонд довідково-бібліографічних, реферативних та інформаційних видань, доступ до електронного каталогу, інформаційно-бібліографічних, реферативних та повнотекстових баз даних.
2.14 Зал інформаційних ресурсів.
2.14.1 Доступ до електронних ресурсів Бібліотеки.
2.14.2 Проведення web-семінарів для користувачів.
2.14.3 Проведення лекцій та практичних занять з «Основ інформаційної культури».
2.14.4 Формування електронних повнотекстових ресурсів Бібліотеки.
2.14.5 Консультування користувачів з питань розміщення документів в електронному архіві (репозитарії) НТУ «ХПІ».
2.15 Сектор міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів.
2.15.1 Доставка та видача літератури, що відсутня у фондах Бібліотеки.
2.16 Відділ культурно-просвітницької роботи.
2.16.1 Організація та проведення літературних вечорів, творчих зустрічей, лекцій, конкурсів літературно-художніх робіт, виставок художньої фотографії, творів прикладного мистецтва, тематичних літературно-художніх виставок, екскурсій до музеїв, виставкових та концертних залів.
2.17 Відділ комплектування документів.
2.17.1 Інформування референтів кафедр про новинки книжкового ринку. Прийом замовлень на придбання документів та періодичних видань за навчальними планами кафедр.
2.17.2 Прийом видань подарованих користувачами.
2.17.3 Заміна документів втрачених користувачами.
3. Порядок запису до бібліотеки
3.1 Запис здійснюється у Центрі реєстрації Бібліотеки за наявності документів, що засвідчують особу та належність до однієї з категорій користувачів.
3.2 На підставі пред’явлених документів виготовляється абонентська картка за зразком «Єдиної картки читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова», яка надає право її власнику безкоштовно користуватися послугами бібліотек, які беруть участь у проекті «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова».
3.3 Абонентська картка є єдиним документом, що надає право користування Бібліотекою.
4. Порядок користування пунктами обслуговування
4.1 Обслуговування на абонементах та в читальних залах здійснюється згідно з «Інструкцією з технології обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах НТБ» та за наявності абонентської картки або документа, що засвідчує особу (для сторонніх).
4.2 Щорічна перереєстрація користувачів проводиться у терміни, визначені Правилами користування Бібліотекою.
4.3 Перереєстрація користувачів та електронна книговидача здійснюється згідно з інструкцією «Система автоматизации библиотек ИРБИС 64. Общее описание системы».
4.4 Видання, на які надійшло попереднє замовлення, можуть бути заброньовані на 3-х денний термін.
4.5 Обов’язковий примірник видань, енциклопедії, довідкові, періодичні видання, рідкісні та цінні книги видаються тільки в читальний зал.
4.6 Видання, що відсутні у фондах Бібліотеки, та необхідні користувачу з науковою або освітньою метою, надаються за системою Міжбібліотечного абонементу (МБА) відповідно до «Інструкції з технології обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах НТБ»
4.7 Користувачі можуть отримати видання за МБА тільки у читальному залі.
4.8 Доступ до бібліотечних фондів для осіб, які не навчаються і не працюють в Університеті, надається тільки у читальних залах відповідно до Положення про Бібліотеку.
4.9 Категорично забороняється виносити видання з читального залу.
 

Директор НТБ НТУ «ХПІ»                                                   Лариса СЕМЕНЕНКО

 
Заступник директора НТБ                                                                                                     
з обслуговування користувачів                                                  Тетяна ПАЛЄЙ