Анотація

В навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал, що описує фізичні основи електронної техніки, які включають  енергетичну структуру твердих тіл, напівпровідникові матеріали та напівпровідникові контактні переходи. Розглянуто будову і принцип дії основних напівпровідникових приладів: резисторів, діодів, транзисторів та тиристорів. На базі цих приладів проведено аналіз роботи схем основних джерел вторинного живлення, таких як, випрямлячі, згладжувальні  фільтри, стабілізатори, інвертори, помножувачі напруги.

Наведено загальні відомості і параметри електронних підсилювачів, на базі яких проведено аналіз роботи схем підсилювального каскаду на біполярному транзисторі зі спільним емітером, підсилювального каскаду на польовому транзисторі, каскадних підсилювачів напруги з резистивно-ємнісним зв’язком,  підсилювачів потужності, підсилювачів постійного струму та  вибіркових підсилювачів. Розглянуто режими роботи підсилювального каскаду та зворотні зв’язки в підсилювачах. Приведені загальні відомості про операційні підсилювачі та розглянуті функціональні схеми на операційних підсилювачах.

Розглянуто будову, принцип дії та умови самозбудження генераторів гармонійних коливань, а саме LC- та RC-автогенераторів та загальні поняття про інтегральні мікросхеми і побудовані на цій основі гібридні та напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Приведені основи оптоелектроніки, кріоелектроніки та біоелектроніки.

Розглянуто елементи та параметри імпульсної техніки, в тому числі електронні ключі, амплітудні обмежувачі і селектори імпульсів, генератори пилкоподібних імпульсів. Розглянуто елементи та системи числення цифрової та мікропроцесорної техніки, в тому числі логічні елементи, тригери, регістри, цифрові лічильники імпульсів, шифратори і дешифратори.

Наведені основні поняття про мікропроцесорну техніку та загальні відомості про мікропроцесори, включаючи структуру мікропроцесора, систему команд мікропроцесора, принципи побудови мікропроцесорних систем та архітектуру мікропроцесорів. Розглянуто побудова мікропроцесорних систем з використанням мікропроцесорних комплектів та загальні поняття про мікроЕОМ. Проведено аналіз основних запам’ятовувальних пристроїв електронно-обчислювальних машин та пристроїв відображення інформації.