Положення про сектор абонементу № 3 відділу обслуговування навчальною літературою НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає вимоги до співробітників сектора абонементу № 3 (далі — Сектор) відділу обслуговування навчальною літературою (далі — Відділ) науково-технічної бібліотеки (далі — Бібліотека) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет) щодо забезпечення якісного та своєчасного обслуговування користувачів.
1.2. Сектор є структурним підрозділом Відділу Бібліотеки.
1.3. У своїй діяльності Сектор керується чинним законодавством України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань формування, обліку та зберігання фондів бібліотеки, матеріальних цінностей бюджетних установ, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією Бібліотеки та Відділу, Положенням про Бібліотеку, Правилами користування Бібліотекою та цим Положенням.
1.4. Сектор підпорядковується безпосередньо завідувачу Відділу.
1.5. Сектор забезпечує бібліотечне-інформаційне обслуговування  користувачів Бібліотеки.
2. Основні завдання Сектора
2.1. Забезпечення повного, якісного й оперативного бібліотечного обслуговування користувачів Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки (ННІ Е) та Факультету комп'ютерних та інформаційних технологій (Ф КІТ) відповідно до їх інформаційних запитів шляхом швидкого надання їм документів з підсобних фондів Сектора в умовах закритого доступу, частково відкритого доступу, надання довідок та консультацій.
2.2. Сприяння навчальному процесу, підвищенню загальноосвітнього і професійного рівня користувачів.
2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої і високоосвіченої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку, самовдосконалення та самоорганізації.
2.4. Ведення самостійної та спільної з іншими підрозділами Бібліотеки науково-дослідної, роботи з питань соціальних комунікацій, бібліотекознавства та книгознавства.
2.5. Організація, зберігання, ефективне використання, популяризація бібліотечного фонду Сектора та кращих зразків навчальних видань.
2.6. Забезпечення технологічних процесів з обслуговування користувачів, підвищення якості та ефективності роботи Сектора, упровадження наукової організації праці й новітніх засобів механізації та автоматизації в підрозділу.
2.7. Моніторинг використання навчальних видань у бібліотечному фонді Сектора.
2.8. Надання консультацій користувачам за профілем діяльності Сектора.
3. Функції Сектора
3.1. Безкоштовно забезпечує основними бібліотечними послугами читачів ННІ Е та Ф КІТ.
3.2. Залучає користувачів ННІ Е та Ф КІТ до Бібліотеки  шляхом інформування їх про  послуги та ресурси Бібліотеки, забезпечує роз’яснення правил користування Бібліотекою.
3.3. Забезпечує облік користувачів. 
3.4. Надає інформацію про ресурси Сектора, організовує пошук, видачу та прийом документів у фонді Сектора за вимогою користувачів.
3.5. Сприяє розвитку здатності користувачів до самоосвіти та адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання.
3.6. Забезпечує проведення щорічної перереєстрації користувачів Сектора у БД «Читачі» АРМ «Книговидача» та корегування даних в АРМ «»Каталогізатор».
3.7. Упроваджує систему заходів щодо своєчасного повернення документів, отриманих читачами, сприяє недопущенню та ліквідації заборгованості користувачів.
3.8. Організовує, зберігає та ефективно використовує підсобні бібліотечні фонди Сектора. Виявляє видання підвищеного попиту та переміщує їх до фонду читального залу задля більш ефективного використання; формує списки незапитаних дублетних примірників для інформування кафедр та для подальшої передачі видань в обмінний фонд або на вилучення.
3.9. Систематично аналізує рівень інтенсивності попиту на навчальні видання з метою оптимізації їх використання, подає пропозиції щодо комплектування навчальних видань та формування тиражів навчальних та науково-методичних видань Університету; вилучення видань, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношених та дефектних примірників видань з підсобних фондів Сектора.
3.10. Забезпечує належний санітарний стан бібліотечного фонду Сектора та поточний ремонт видань.
3.11. Систематично популяризує підсобний фонд Сектора шляхом організації інформаційних та тематичних книжкових виставок.
3.12. Бере участь у проведенні наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій, бібліотекознавства, книгознавства за напрямками діяльності Сектора. Проводить маркетингові дослідження потреб, інформаційних запитів та очікувань користувачів, стану відмов у навчальних виданнях. 
3.13. Вивчає, узагальнює й упроваджує в практику роботи інноваційний досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек, нові бібліотечні технології, результати бібліотечних науково-дослідних робіт за напрямками діяльності Сектора.
3.14. Упроваджує наукову організацію праці, інформаційні технології та заходи, що сприяють підвищенню рівня професійної підготовки співробітників Сектора.
3.15. Складає плани роботи та звіти за всіма напрямками роботи Сектора.
3.16. Здійснює заходи з поліпшення умов праці користувачів та співробітників, підвищення її продуктивності.
4. Структура і управління Сектором
4.1. Сектор очолює завідувач сектора, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Університету за поданням директора Бібліотеки.
4.2. До складу Сектора входять:
4.2.1. Завідувач сектора.
4.2.2. Бібліотекар 1 категорії.
4.2.3. Бібліотекар 1 категорії.
4.3. Завідувач Сектора забезпечує діяльність Сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, виконання планових завдань, достовірність звітних показників, прийнятих рішень перед завідувачем Відділу.
4.4. Обов’язки працівників Сектора визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками затвердженими проректором Університету.
4.5. Робота Сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи Відділу. Звіти складаються за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року.
4.6. Питання з організації роботи, удосконалення технологічних процесів вирішуються на виробничих нарадах у Відділі.
5. Права й обов’язки Сектора
5.1. Сектор має право:
5.1.1. Вносити на обговорення дорадчих органів Бібліотеки питання, що потребують вирішення на такому рівні.
5.1.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці Сектора.
5.1.3. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
5.1.4. Підвищувати професійну кваліфікацію.
5.1.5. Користуватись усіма правами, що викладені в Конституції України, Статуті Університету, колективному договорі та інших документах.
5.2. Сектор несе відповідальність:
5.2.1. За виконання покладених даним Положенням на Сектор завдань і функцій.
5.2.2. За своєчасність і достовірність подання показників роботи.
5.2.3. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
5.2.4. За виконання наказів та розпоряджень керівництва Бібліотеки та Університету.
5.2.5. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
5.2.6. За збереження видань, які надійшли до фонду Сектора та матеріальних цінностей – в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Принципові питання взаємодії Сектора з іншими підрозділами Бібліотеки та Університету та іншими організаціями вирішує завідувач Відділу.
6.2. Сектор співпрацює з підрозділами Університету та підрозділами Бібліотеки згідно «Положенню про відділ обслуговування навчальною літературою».
6.3. Сектор подає:
6.3.1. До відділу комплектування документів — заявки на придбання нових навчальних видань та збільшення тиражів, або повторних тиражів видань Університету.
6.3.2. До відділу зберігання фондів — пропозиції щодо вилучення та перерозподілу видань; наукові видання та останній (контрольний) примірник навчальних видань з підсобних фондів Сектора для подальшого формування колекцій видань Університету та підручників у відділі обслуговування науковою літературою, книжкові формуляри вилучених видань.
6.3.3. До відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — пропозиції щодо оптимізації технологічних процесів, заявки на ремонт та усування розладів у роботі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
6.3.4. До директоратів/деканатів інститутів/факультетів Університету — інформацію про заборгованість читачів.
6.3.5. Референтам кафедр — інформацію щодо видань пасивного фонду.
6.4. Сектор одержує:
6.4.1. Від відділу комплектування документів — книжкові каталоги книго-торгівельних організацій, плани видавничого дому Університету.
6.4.2. Від відділу наукової обробки документів та організації каталогів — консультації з питань поповнення електронного каталогу, інформацію про зміни у таблицях класифікації, консультації з наукової обробки документів.
6.4.3. Від відділу зберігання фондів — нові надходження документів до підсобних фондів.
6.4.4. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — допомогу з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, списки студентських груп 1 курсу (для робочої картотеки), титульні сторінки читацьких формулярів для першокурсників, штрих-коди.
6.4.5. Від інформаційно-бібліографічного відділу — Вісники Університету для формування бібліографічних записів та індексування статей ключовими словами, консультації з питань аналітико-синтетичної обробки статей.
6.4.6. Від науково-методичного відділу — методичну допомогу в організації бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування.
6.4.7. Від завідувача Відділу — розпорядження з організаційно-виробничої діяльності Сектора, затверджену технологічну документацію, рекомендації щодо покращення організаційної роботи Сектора.
6.4.8. Від адміністрації Бібліотеки — вказівки та розпорядження щодо організації виробничої діяльності.
 
 
Директор науково-технічної бібліотеки                                         Лариса  СЕМЕНЕНКО