Правила користування НТБ НТУ «ХПІ»

Правила користування науково-технічною бібліотекою 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
1. Загальні положення
1.1.      Науково-технічна бібліотека (далі — Бібліотека) є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет); центром розповсюдження знань, та забезпечує творами друку та електронними документами навчальний, науковий та виховний процеси Університету.
1.2.      Правила користування Бібліотекою Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Правила) розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (введеного в дію Постановою ВР № 33/95-ВР від 27.01.95 р. зі змінами і доповненнями), Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), «Закону України про інформацію», Типових правил користування бібліотеками в Україні (введених у дію наказом Мінкультури України 05.05.1999 № 275) та «Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України» (наказ МОН України № 321 від 31.08.1998 р.), Положення про наукову бібліотеку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
1.3.      Правила встановлюють порядок користування Бібліотекою, її фондами та послугами, регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права та обов'язки. Вимоги цих правил є обов'язковими для всіх користувачів Бібліотеки. Правила користування Бібліотекою ухвалюються методичною радою бібліотеки та затверджуються ректором. Зміни та доповнення до Правил затверджуються наказом ректора Університету.
1.4.      Інформаційні ресурси Бібліотеки є невід`ємною частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Складовими ресурсної бази є: упорядковані фонди документів друку, документи на нетрадиційних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.
1.5.      Користування Бібліотекою безкоштовне.
1.6. Платні послуги можуть надаватися додатково відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (№ 796 від 27.08.2010 р.), наказу МОН України, Мінекономіки, Мінфіну України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» (№ 736/902/758 від 23.07.2010 р.) та Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014). Вартість послуг визначається на договірних засадах, їх затверджує Ректор Університету.
1.7.      Для рідкісних і цінних документів, історичних колекцій, унікальних архівних пам’яток з фонду бібліотеки встановлюється особливий порядок надання їх користувачам, передбачений чинним законодавством України, положеннями та інструкціями, що регламентують використання окремих видів документів, та закріплюється у правилах користування Бібліотекою
2. Умови запису до бібліотеки та порядок користування бібліотечними фондами
2.1.      Право користування Бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, наукові працівники, аспіранти, докторанти, магістранти, професорсько-викладацький склад, працівники структурних підрозділів Університету. Науковці сторонніх організацій і установ мають право користуватися основними послугами бібліотеки, отримувати видання з будь-якого підрозділу Бібліотеки для роботи у читальних залах без права виносу видань з приміщень Бібліотеки.
2.2.      Документом, що дає право користуватися фондами Бібліотеки, є абонентська картка користувача, виготовлена на основі RFID технології, яка видається безкоштовно й підлягає обов’язковому поверненню до Бібліотеки після завершення трудової угоди або терміну навчання.
2.3.      Для запису в Бібліотеку користувачі подають паспорт і, залежно від читацької категорії: службове посвідчення, посвідчення слухача про навчання в системі довузівської підготовки або підвищення кваліфікації, перекваліфікації, аспірантський чи студентський квиток, абітурієнти — екзаменаційні листи. Запис студентів 1-х курсів проводиться на підставі списків-наказів про зарахування.
2.4.      При записі до Бібліотеки користувач має ознайомитись з Правилами користування Бібліотекою та підтвердити зобов'язання про їх виконання підписом на формулярі (реєстраційній картці) користувача.
2.5.      На підставі пред’явлених документів заповнюються традиційний та електронний читацький формуляр та виготовляється абонентська картка за зразком «Єдиної картки читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова», яка надає право її власнику безкоштовно користуватися послугами бібліотек, які беруть участь у проекті «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова». Термін дії «Єдиної картки читача» визначається за категоріями: студент — 5–6; аспірант — 4, пошукувач — 5 років; науковець, викладач, співробітник — строк роботи у закладі з щорічною обов’язковою перереєстрацією в Бібліотеці.
2.6.      Номер абонентської картки є паролем доступу до повнотекстових баз даних (БД) електронного каталогу Бібліотеки.
2.7.      Користувач не має права передавати абонентську картку іншим особам, а також користуватися чужою абонентською карткою. При передачі абонентської картки іншій особі відповідальність за збитки, заподіяні Бібліотеці, несе особа, на яку оформлена дана абонентська картка. У разі спроби використання чужої абонентської картки вона підлягає вилученню, а відповідальність несе особа, яка неправомірно використовувала документ.
2.8.      Втрата або псування абонентської картки є порушенням Правил.
2.9.      Втрата абонентської картки не знімає з користувача відповідальності за всі видання, що були отримані за даною карткою.
2.10.    Перереєстрація користувачів здійснюється на початку кожного календарного року (для студентів — на початку навчального року) за наявності абонентської картки та відсутності заборгованості.
2.11.    Для одержання видань за попереднім електронним замовленням користувач подає абонентську картку, заповнює читацьку вимогу прийнятого зразка, ставить свій підпис на книжковому формулярі отриманого видання. Читацький і книжковий формуляри, читацька вимога є документами, які засвідчують дату і факт видачі читачеві чи прийняття від нього документів.
2.12. Замовлення, оформлення книговидачі, повернення видань здійснюється електронним засобом. Бібліотека і читачі визнають достовірність інформації про одержані, продовженні на новий термін користування і повернуті видання, що міститься в електронному формулярі користувача.
2.13. Усі записи про видані й повернуті видання фіксуються в електронному формулярі. Користувач має можливість ознайомитися з переліком виданих йому документів на дублюючому моніторі автоматизованого робочого місця бібліотекаря та в електронному формулярі.
2.14. Бібліотека видає користувачеві видання за його запитанням як на абонементі, так і до читальних залів тільки після повернення ним видань, термін користування якими завершився.
2.15. Навчальні видання, що є в достатній кількості, видаються студентам із фондів навчальних абонементів на семестр або навчальний рік відповідно до навчальних планів. Навчальні видання, що користується підвищеним попитом або є в недостатній кількості — видаються терміном на 1 місяць.
2.16. Дублетні примірники наукових видань видаються науковим та науково-педагогічним працівникам — без обмеження терміну і кількості примірників, іншим категоріям — 14 днів.
2.17. Художня література видається усім категоріям читачів терміном — 14 днів.
2.18. Періодичні видання, рідкісні та цінні видання; видання до 1945 р.; дисертації, автореферати дисертацій, енциклопедичні та контрольні примірники довідкових видань — видаються лише у читальних залах.
2.19. Термін користування виданнями залежить від інтенсивності попиту на те чи інше видання, кількості примірників у фонді й може бути скороченим до терміну 10 днів.
2.20.    Термін користування може бути продовжений за проханням користувача виключно за пред’явленням видань та уразі відсутності попиту інших користувачів, але не більше ніж тричі.
2.21. Документи, що надійшли за системою міжбібліотечного абонемента, видаються користувачам для роботи у читальних залах. Ця послуга в межах міста надається безоплатно. Якщо доставка документу здійснюється поштою з бібліотек інших міст — користувач компенсує вартість поштових послуг. Користувачі інших установ та організацій для користування фондом Бібліотеки мають надати гарантійний лист установленого зразка за підписами керівника та головного бухгалтера організації.
2.22. Для користування фондом захищених дисертаційних досліджень користувачі Бібліотеки мають подати службову записку з резолюцією та підписом проректора з наукової роботи Університету та абонентську картку, а для користування дисертаційним дослідженням, поданим до захисту — абонентську картку.
2.23. Для оформлення замовлень на окремі види документів (цінні, рідкісні книги, рукописи і архівні матеріали, література для службового користування тощо) необхідно мати лист-клопотання з місця навчання або роботи з визначенням мети і тематики наукових досліджень.
3. Права користувачів
Користувачі Бібліотеки мають право:
3.1. Безперешкодно відвідувати Бібліотеку згідно з режимом її роботи.
3.2. Мати доступ до інформації про роботу бібліотеки та її ресурси.
3.3. Користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через електронний та традиційний довідково-пошуковий апарат.
3.4. Користуватися усіма послугами, що надаються бібліотекою.
3.5. Отримувати у тимчасове користування необхідні за змістом та видом документи із фондів Бібліотеки на абонементах, у читальних залах.
3.6. За відсутності у фонді Бібліотеки потрібних документів, отримувати їх з фондів інших бібліотек за системою міжбібліотечного абонемента (МБА) або їх паперових копії з використанням Електронної доставки документів (ЕДД) з дотриманням законодавства в галузі інтелектуальної власності.
3.7. Користуватися персональними комп’ютерами у читальних залах, залах каталогів та електронних ресурсів з навчальною, науковою метою та задля самоосвіти. Отримувати доступ до ресурсів Інтернет з ПК локальної мережі Бібліотеки та з особистих пристроїв, використовуючи технології WI-FI.
3.8. Заносити до приміщень Бібліотеки власні видання, які не входять до бібліотечного фонду, необхідні для навчальної і наукової роботи, користуватися власними технічними засобами.
3.9. Замовляти видання дистанційно, надсилаючи попереднє замовлення електронним засобом через доступ до автоматизованої бібліотечної системи, що упроваджена в Бібліотеці.
3.10. Ознайомитися з переліком виданих документів на моніторі робочого місця бібліотекаря та дистанційно у своєму електронному формулярі.
3.11. Отримувати доступ до електронних ресурсів Бібліотеки: сайту, інституційного репозитарію, повнотекстових БД власної генерації та ресурсів, доступних у тестовому режимі — 24 години на добу, з будь якого місця, у будь який час.
3.12. Користуватись іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, згідно з Переліком платних послуг, визначеним Бібліотекою і затвердженому ректором Університету.
3.13. Вимагати виконання Закону України «Про захист персональних даних» (введено в дію Постановою ВР від 01.06.2010 р. № 2297–VI, зі змінами і доповненнями): дотримання конфіденційності щодо особистих даних та інформації про користування виданнями та електронними БД.
3.14. Брати участь у наукових, методичних та виховних заходах, що проводить Бібліотека.
3.15. Обиратися до Бібліотечної ради.
3.16. Звертатися до адміністрації Бібліотеки у конфліктних випадках.
3.17. Подавати адміністрації Бібліотеки та Університету зауваження і пропозиції щодо роботи бібліотеки.
3.18. Надавати Бібліотеці практичну та спонсорську допомогу, дарувати книги та обладнання особисто та від імені організацій і об’єднань.
4. Обов'язки користувачів
Користувачі Бібліотеки зобов’язані:
4.1. Бути ввічливими та доброзичливими у ставленні до співробітників Бібліотеки та інших користувачів, мати охайний вигляд. Особи в нетверезому стані й неохайному зовнішньому вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці не дозволяється.
4.2. Дотримуватися цих Правил.
4.3. Дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки.
4.4. При записі до Бібліотеки та під час перереєстрації повідомити про себе коректні відомості, необхідні для заповнення традиційного та електронного читацьких формулярів з метою подальшої ідентифікації користувача. Якщо читач відмовляється повідомити про себе відомості, необхідні для його ідентифікації, Бібліотека має право відмовити йому в реєстрації.
4.5. Повідомляти Бібліотеку про зміну місця роботи або навчання, адреси, зазначеної у паспорті та прізвища в 10-денний строк.
4.6. Дбайливо зберігати абонентську картку, а у разі втрати абонентської картки терміново повідомити Бібліотеку (написати заяву на ім’я директора Бібліотеки, отримати підписи співробітників підрозділів про відсутність заборгованості), відшкодувати собівартість картки у розмірі, що відповідає витратам матеріалів на її виготовлення та отримати дублікат. Дублікат виготовляється у день виконання умов цього пункту.
4.7. Користувачі, які завершили навчання в Університеті, або були звільнені з Університету, мають повернути усі, раніше отримані, видання й абонентську картку до Бібліотеки, а у разі її втрати - відшкодувати собівартість матеріалів витрачених на її виготовлення
4.8. Сумлінно ставитись до книг та інших творів друку та документів, отриманих з фондів Бібліотеки, не виносити їх із приміщень Бібліотеки, якщо вони не зафіксовані у формулярі користувача або інших облікових документах; не робити в них ніяких позначок, підкреслень, не виривати та не загинати сторінки.
4.9. Дотримуватись ліцензійних умов, вимог та правил використання електронної інформації, а у разі порушення ліцензійних умов користування інформаційними ресурсами інших власників, несе відповідальність.
4.10. Отримуючи дозвіл на копіювання (фотографування, скачування) документів, що надає Бібліотека, дотримуватись вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності та авторських прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (введеного в дію Постановою ВР № 3792-XII від 23.12.1993р. зі змінами і доповненнями).
4.11. При одержанні документів перевіряти їх кількість, наявність пошкоджень, а у разі виявлення дефектів, попередити про це чергового бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідні службові позначки. За відсутності позначок про дефект видання — відповідність несе користувач.
4.12. Не порушувати розстановку фондів відкритого доступу.
4.13. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, що не зареєстровані в читацькому формулярі або в інших облікових документах. Видання з фондів читальних залів — не виносити за територію бібліотеки навіть зареєстровані в читацькому формулярі або в інших облікових документах.
4.14. Повертати документи до фонду бібліотеки в установлені терміни та своєчасно пройти перереєстрацію.
4.15. Користувачі, які завдали бібліотечному фонду збитків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. (ст. 23 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»). Користувач, що втратив або пошкодив документ з бібліотечного фонду повинен замінити його іншим примірником цього видання або, визнаним бібліотекою, рівноцінним (за змістом, видавничим виглядом, ринковою вартістю) з урахуванням реальних потреб наукового та навчального процесів. Втрачені або пошкоджені документи, одержані через МБА, за системою міжнародного книгообміну, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити їх аналогічними чи документами, визнаними рівноцінними, або відшкодувати їх за ринковою вартістю з урахуванням подальшої її індексації (грошова компенсація не застосовується). Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки
4.16. При пошкоджені особливо цінних або рідкісних видань, їх вартість визначається за цінами, встановленими у каталогах-прейскурантах на купівлю та продаж букіністичних видань.
4.17. У разі відмови користувача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами, питання про відшкодування вартості та умови заміни неповернених або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів передається до судових органів.
4.18. Втрата чи пошкодження книг або інших матеріалів у разі надзвичайних ситуацій підтверджується офіційними документами про подію, що сталась.
4.19. Користувачі несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України за несанкціоноване використання створених Бібліотекою БД, інших об'єктів інтелектуальної власності,
4.20. Користувач, який порушує Правила користування Бібліотекою, позбавляється права користуватися її послугами на термін — 1 місяць, а в окремих випадках виключається з числа користувачів.
5. Права та обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів
5.1.      Бібліотека НТУ «ХПІ» зобов’язана:
5.1.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (введено в дію Постановою ВР № 33/95-ВР від 27.01.95 зі змінами і доповненнями) і обслуговує їх згідно Статуту Університету, Положення про Бібліотеку, та цих Правил.
5.1.2. Забезпечити конфіденційність даних про користувачів Бібліотеки згідно Закону України «Про захист персональних даних» (введено в дію Постановою ВР від 01.06.2010 № 2297–VI, зі змінами і доповненнями).
5.1.3. Забезпечити високий рівень культури обслуговування користувачів, комфортні умови для перебування користувачів у бібліотеці.
5.1.4. Втілювати новітні автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, створювати бібліографічні та повнотекстові бази даних, брати участь у регіональних та міжнародних корпоративних проектах з метою удосконалення обслуговування користувачів.
5.1.5. Надавати користувачам коректну інформацію про відкриті та платні світові науково-достовірні повнотекстові ресурси, забезпечувати доступ до інформаційних баз даних як в Україні, так і за її межами.
5.1.6. Вивчати інформаційні потреби, проводити маркетингові дослідження, соціологічні дослідження читацьких інтересів та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів користувачів.
5.1.7. Формувати свої фонди відповідно до потреб науково-дослідної, навчально-методичної та культурно-виховної роботи Університету.
5.1.8. Інформувати користувачів про Правила, зміни у Правилах, режимі роботи та порядку обслуговування; про всі види послуг, що надаються Бібліотекою, у тому числі і платні.
5.1.9. Надавати користувачам доступ до фондів та інформаційних ресурсів Бібліотеки, а також, повну інформацію щодо їх складу через систему електронного та традиційних каталогів, сайту бібліотеки та інші засоби інформування.
5.1.10. Розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання міжбібліотечного абонементу, внутрішнього та міжнародного документообміну, національної та міжнародної електронних інформаційних мереж.
5.1.11. Здійснювати облік, забезпечувати зберігання, раціональну організацію та використання своїх фондів;
5.1.12. Створювати та вести довідково-бібліографічний апарат, укладати й готувати до видання бібліографічні покажчики, списки видань для здійснення науково-дослідницької, навчально-виховної роботи Університету, виконувати всі види бібліографічних довідок.
5.1.13. Проводити наукові конференції, науково-практичні й науково-методичні семінари, масові заходи, екскурсії. Організовувати книжкові виставки та відкриті перегляди видань, Дні інформації, Дні кафедр, мистецькі виставки та літературні вечори.
5.1.14. Дбати про формування інформаційної культури користувачів, потреби в інформації, користуванні фондами та послугами Бібліотеки, сприяти підвищенню культури читання та роботи з інформацією шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять, індивідуальних бесід з користувачами.
5.1.15. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки документів виданих користувачам. У разі закінчення терміну користування документами — нагадувати читачам про необхідність повернення видань в усній, письмовій або іншій формі комунікації (електрона пошта).
5.1.16. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи. У читальних залах організовувати щоденне прибирання, провітрювання приміщень, раз на місяць проводити знепилення фондів книгосховищ (санітарний день).
5.1.17. Узгоджувати режим роботи з вимогами та режимом роботи вищого навчального закладу.
5.1.18. Співробітники бібліотеки несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів згідно із своїми посадовими обов'язками.
5. 2. Бібліотека НТУ «ХПІ» має право:
5.2.1. Інформувати адміністрацію Університету про порушення користувачами правил користування бібліотекою.
5.2.2. Вирішувати з керівництвом Університету питання про дії щодо злісних порушників правил користування бібліотекою.
5.2.3. Визначати умови обслуговування сторонніх користувачів.
5.2.4. Застосовувати до порушників Правил, заходи передбачені чинним законодавством.