Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Етика бізнесу

Лихолат, С. М. Етика бізнесу : навч. посібник / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. — Київ : Знання, 2013. — 367 с.


Возрастная психология в 2-х ч. Ч.2 : От младшего школьного возраста до юношества

Волков, B. C. Возрастная психология в 2-х ч. Ч.2 : От младшего школьного возраста до юношества : учеб. пособ. для студ., вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.01 — Психология) / В. C. Волков, Н. В. Волкова ; под ред. B. C. Волкова. — М. : Гуманитар, ВЛАДОС, 2010. — 343 с.


Психодіагностика

Галян, І. М. Психодіагностика : навч. посібник / І. М. Галян. — 2-ге вид., стер. — К. : Академвидав, 2011. — 464 с.


Философские проблемы космологии

Базалук, O. A. Философские проблемы космологии : монография / О. А. Базалук, И. В. Владленова. — X. : Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, 2013. — 190 с.


Філософія

Данильян, О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. — 2-ге вид., допов. і переробл. — X. : Право, 2012. — 312 с.


Введение в ABAQUS

Золочевский, А. А. Введение в ABAQUS : метод. пособие / А. А. Золочевский, А. А. Беккер. — X. : 2011. — 47 с.


Філософія : хрестоматія

Філософія : хрестоматія ( від витоків до сьогодення ) : навч. посіб. / за ред. акад. HAH України Л. В. Губерського. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2012. — 621 с.


Основы общей психологии

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии : учебное пособие / С. Л. Рубинштейн. — М. ; СПб. : Питер, 2010. — 713 с.


Психологія управління

Брич, В. Я. Психологія управління : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. — К. : Кондор, 2013. — 384 с.


Основи психокорекції

Кузікова, С. Б. Основи психокорекції : навч. посібник / С. Б. Кузікова. — К. : Академвидав, 2012. — 320 с.


Психология и педагогика

Столяренко, A. M. Психология и педагогика : эл. учебник для студ. вузов / A. M. Столяренко. —  3-е изд., доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, — 2011.


Психология спорта

Ильин, Е. П. Психология спорта : учебник / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2012. — 352 с.


Возрастная психология в 2-х ч. Ч.1 : От рождения до поступления в школу

Волков, B. C. Возрастная психология в 2-х ч. Ч.1 : От рождения до поступления в школу : учеб. пособ. для студ., вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.01 — Психология) / В. C. Волков, Н. В. Волкова ; под ред. B. C. Волкова — М. : Гуманитар, ВЛАДОС, 2010. — 366 с.


Психология эмоций

Изард, К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард ; [пер. с англ.: В. Мисник, А. Татлыбаева]. — СПб.: Питер, 2012. — 464 с.


Сторінки