Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Методи нанолітографії

Методи нанолітографії / В. В. Петров [та ін.] ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України. — Київ : Наук. думка, 2015. — 262 с.


Методичні вказівки до лабораторної роботи «Створення схематичних зображень у векторному редакторі Inkscape»

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Створення схематичних зображень у векторному редакторі Inkscape” з курсу “Математичні основи комп'ютерної графіки” : для студ. напряму 6.040302 Інформатика і курсу “Комп'ютерна графіка” для студ. напряму 6.040303 Системний аналіз / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. Л. Б. Кащеєв. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 12 с.


Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу «Комп'ютерні мережі»

Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу “Комп'ютерні мережі” : для студ. напряму підгот. 050202 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” денної та заоч. форм навч. : у 2 ч. Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. М. О. Подустов [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 48 с.


Компьютерные технологии обработки графической информации

Федченко, А. В. Компьютерные технологии обработки графической информации : учеб. пособие / А. В. Федченко, О. Г. Симонова, Е. М. Сивак ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПІ”, 2013. — 150 с.


Методичні вказівки до лабораторної роботи «Перевірка гіпотез про ймовірність для дискретних параметрів»

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Перевірка гіпотез про ймовірність для дискретних параметрів” з курсу “Аналіз даних” для студентів напряму 6.040302 — Інформатика і курсу “Аналіз даних і знань” для студентів напряму 6.040303 — Системний аналіз / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 24 с.


Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп'ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації

Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп‘ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації : навч. посібник / В. С. Блінцов [та ін.]. Ч. 1 / Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. Макарова . — Київ : Кондор, 2014. — 348 с.


Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення

Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / О. Є. Стрижак [та ін.] ; ред. О. Є. Стрижак ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 144 с.


Комп'ютерна графіка

Пічугін, М. Ф. Комп’ютерна графіка  : навч. посібник / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 346 с.


Інформатика. Комп'ютерна техніка

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник / В. А. Баженов, П. П. Лізунов та ін. 4-те вид. — К. : Каравела, 2012. — 496 с.


Основи інформаційних технологій

Басюк, Т.М. Основи інформаційних технологій : навч. посібн. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник [нове видання]. — Львів : «Новий Світ - 2000», 2012. — 390  с.


Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением

Бобух, А. А. Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением : монография / А. А. Бобух, Д. А. Ковалев ; Харьковский нац. ун-т городского хоз. — Харьков : ХНУГХ, 2013. — 226 с.


Теоретичні основи моделювання процесів нападу на інформацію методами теорій диференціальних ігор та диференціальних перетворень

Грищук, Р. В. Теоретичні основи моделювання процесів нападу на інформацію методами теорій диференціальних ігор та диференціальних перетворень : монографія / Р. В. Грищук. — Житомир : Рута, 2010. — 280 с.


Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут". — Випуск № 2. — Київ : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2012. — 110 с.


Управління IT — проектами

Катренко, A. B. Управління IT — проектами : підручник / A. B. Катренко. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / наук. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 550 с.


Введение в ABAQUS

Золочевский, А. А. Введение в ABAQUS : метод. пособие / А. А. Золочевский, А. А. Беккер. — X. : 2011. — 47 с.


Сторінки