Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Системы обработки многомерных распределенных данных»

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Системы обработки многомерных распределенных данных” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост. Касилов О. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 96 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Моделирование систем»

Методические указания к практическим работам по курсу “Моделирование систем” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост. Касилов О. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 64 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Моделирование систем»

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Моделирование систем” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 76 c.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Компьютерные сети»

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Компьютерные сети” : для студ. спец. 7.05020202 “Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производства” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост.  КасиловО. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 88 с.


Комп'ютерна графіка

Яловкіна, К. Б. Комп'ютерна графіка : навч.-метод. посібник для студ. спец. 7.080404 “Інтелектуальні системи прийняття рішень” заоч. форми навч. / К. Б. Яловкіна, В. В. Шевцова, І. В. Савран ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 92 с.


Алгоритмизация задач и основы программирования на С/С++

Васильченков, О. Г. Алгоритмизация задач и основы программирования на С/С++ : учеб. пособие / О. Г. Васильченков, Е. Е. Тверитникова, В. А. Крылова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 228 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 4 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. —  371 с.


Проектирование в среде Visual Basic.NET

Проектирование в среде Visual Basic.NET : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 152 с.


Проектирование в среде VISUAL BASIC

Коцаренко, В. А. Проектирование в среде VISUAL BASIC. Лабораторный практикум : учеб. пособие : в 2 ч. / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов, Л. В. Соловей. Ч. 2 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2009. — 92 с.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика” : для студ. спец. 6.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” та 6.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Н. В. Павлій, А. Г. Мамонтов, С. А. Шуба. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 72 с.


Робота в середовищі Windows

Робота в середовищі Windows : метод. вказівки до лаб. робіт з курсу “Інформатика” для студ. спец. мікро- та наноелектроніка / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. І. Шкалето, Г. С. Хрипунов, О. П. Черних. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 100 с.


Проектирование в среде VISUAL BASIC. Лабораторный практикум

Коцаренко, В. А. Проектирование в среде VISUAL BASIC. Лабораторный практикум : учеб. пособие : в 2 ч. / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов, Л. В. Соловей. — Ч. 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2009. — 104 с.


Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. Вип. 11 / ЖВІ ДУТ ; дар. Ю. Г. Даник ; відп. ред. Р. В. Дзюбчук. — Житомир : ЖВІ ДУТ, 2015. — 176 с.


Сборник научных трудов НГТУ

Новосибирский гос. техн. ун-т.  Сборник научных трудов НГТУ / Новосибирский гос. техн. ун-т. № 1 (79) / гл. ред. А. Г.  Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 128 с.
 


Сборник научных трудов НГТУ

Новосибирский гос. техн. ун-т. Сборник научных трудов НГТУ / Новосибирский гос. техн. ун-т. № 2 (80) / гл. ред. А. Г.  Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 127 с.


Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу «Комп'ютерні мережі»

Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу “Комп'ютерні мережі” : для студ. напряму підгот. 050202 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” денної та заоч. форм навч. : у 2 ч. Ч. 2 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. М. О. Подустов [та ін.]. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 56 с.


Проблемы информатики и моделирования

Проблемы информатики и моделирования : материалы восьмой Междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 26-28 нояб. 2008 года / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Нац. акад. наук Украины. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 100 с.


Основы программирования VBA

Стрельченко, А. И. Основы программирования VBA : учеб. пособие / А. Й. Стрельченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — 195 с.


Информатика для всех

Стрельченко, А. И. Информатика для всех : учеб. пособие / А. И. Стрельченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 144 с.


Сторінки