Estimation of Specialist’s Competitiveness and Quality of his Professional Training

Оцінка конкурентоспроможності фахівця і якості його професійної підготовки : навч.-метод. посібник для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, М. М. Гуревичов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 68 с.
 
Information about the authors and the list of their publications: Romanovskyi O. G., Ponomarov O. S., Hurevychov M. M., Reznik S. M.