Psychology of Management Activity of a Leader

Психологія управлінської діяльності лідера : навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013 «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень, А. Є. Книш ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 42 с. Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.
 
Information about the authors and the list of their publications: Romanovskyi O. G., Mykhailychenko V. Ye, Gren' L. M., Knysh A. Ye.