Distance Learning. Fundamentals, Concepts and Perspectives

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи : навч. посібник / І. О. Романенко, В. В. Калачова, Д. В. Сумцов, О. П. Сук ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 284 с. : табл., рис.