Liderski yakosti v profesiinii diialnosti

Лідерські якості в професійній діяльності : навч. посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спец. 074 «Публічне управління та адміністрування» / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Т. В. Гура, Ю. І. Панфілов, Б. Р. Головешко, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 143 с. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Information about the authors and the list of their publications: Romanovskyi O. G., Reznik S. M., Gura T. V., Panfilov Yu. I., Holoveshko B. R., Bondarenko V. V.