Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Метод синтеза оптимальных систем для фильтрационно-следящего или дисперсионно-следящего анализа активного спектра нестационарных процессов

Метод синтеза оптимальных систем для фильтрационно-следящего или дисперсионно-следящего анализа активного спектра нестационарных процессов : монография / В. Ф. Туник, Т. В. Туник. — Д. : Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2012. — 163 с.


Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертуванням негативного опору

Дубінін, С. В. Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертуванням негативного опору : монографія / С. В. Дубінін, K. M. Маренич. — Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. — 104 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Микро - и наноэлектроника»

Метод. указания к лаб. работам по курсу "Микро-и наноэлектроника" для бакалавров направления подготовки 6.051001 / сост. : А. Л. Харченко, И. В. Григоренко, В. Н. Балев. — Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 84 с.


Наукові основи впровадження автоматичного захисного двобічного знеструмлення шахтної дільничної електромережі

Маренич, К. М. Наукові основи впровадження автоматичного захисного двобічного знеструмлення шахтної дільничної електромережі : монографія / К. М. Маренич, І. В. Ковальова. — Донецьк : ДонНТУ, 2012. — 125 с.


Колебания и волны в природе и технике

Каганов, В. И. Колебания и волны в природе и технике. Компьютеризированный курс : учеб. пособ. для для вузов / В. И. Каганов. — М. : Горячая линия-Телеком, 2008. — 336 с.


Забезпечення єдності електрорадіовимірювань

Забезпечення єдності електрорадіовимірювань : навч. посібник / Ю. Ф. Павленко [та ін.] ; ред. Ю. Ф. Павленко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2011. — 232 с.


Математические модели и методы расчета электроизоляционных конструкций

Беспрозванных, А. В. Математические модели и методы расчета электроизоляционных конструкций : учеб. пособие / А. В. Беспрозванных, Б. Г. Набока ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. — 108 с.


Конструкционные металлические материалы в химическом и нефтегазовом машиностроении

Конструкционные металлические материалы в химическом и нефтегазовом машиностроении : учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский [и др.] ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун–т. — Харьков : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2012. — 212 с.


Аналогові вимірювальні прилади

Аналогові вимірювальні прилади. Основи теорії та уніфікований практикум : навч. посібник / В. К. Гусєльніков [та ін.]. — Х. : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2011. — 230 с.


Сторінки