Політика. Соціологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Проблемы гармонизации межэтнических отношений в многонациональном обществе

Проблемы гармонизации межэтнических отношений в многонациональном обществе : IV междунар. науч.-практ. конф., 18 декаб. 2008 г., г. Харьков / Харьк. полит. ин-т, нац. техн. ун-т, Русское национ.-культ. общество Харк. обл., Харьк. центр этнополитики. — Х. : НТУ "ХПИ", 2008.


Соціологія

Литвин, А. П. Соціологія : навч. посібник / А. П. Литвин, М. К. Кубаєвський, С. В. Лук'яненко. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 332 с.


Управління конфліктами

Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посібник / Г. В. Жаворонкова [та ін.]. — К. : Кондор, 2011. — 170 с.


Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія)

Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія) : монографія / В. М. Бабаев, Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — [2-ге вид., стер.]. — Харків : НТУ "ХПІ", 2008. — 316 с.

Соціологія

Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; за ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2010. — 224 с.

Сторінки