English for Professional Purposes: Sociology

English for Professional Purposes: Sociology = Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія : навч. посібник : у 2  ч. — Ч.  2 / О. І. Горошко [et al.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 288 с.