Psychology: Practical Guide

Психология: практикум : учеб. пособие для студ. техн. ун­-тов всех спец. / А. Г. Романовский, Т. В. Гура, О. А. Игнатюк, Н. С. Моргунова, О. А. Резван ; Нац. техн. ун­-т «Харьк. политехн. ин-­т». — Харьков : [Точка], 2014. — 184 с. : рис., табл.

Information about the authors and the list of their publications: Romanovskyi O. G., Gura T. V., Ignatyuk O. A., Rezvan O. A., Morhunova N. S.