Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Інформатика. Комп'ютерна техніка

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник / В. А. Баженов, П. П. Лізунов та ін. 4-те вид. — К. : Каравела, 2012. — 496 с.


Основи інформаційних технологій

Басюк, Т.М. Основи інформаційних технологій : навч. посібн. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник [нове видання]. — Львів : «Новий Світ - 2000», 2012. — 390  с.


Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением

Бобух, А. А. Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением : монография / А. А. Бобух, Д. А. Ковалев ; Харьковский нац. ун-т городского хоз. — Харьков : ХНУГХ, 2013. — 226 с.


Теоретичні основи моделювання процесів нападу на інформацію методами теорій диференціальних ігор та диференціальних перетворень

Грищук, Р. В. Теоретичні основи моделювання процесів нападу на інформацію методами теорій диференціальних ігор та диференціальних перетворень : монографія / Р. В. Грищук. — Житомир : Рута, 2010. — 280 с.


Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут". — Випуск № 2. — Київ : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2012. — 110 с.


Управління IT — проектами

Катренко, A. B. Управління IT — проектами : підручник / A. B. Катренко. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / наук. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 550 с.


Введение в ABAQUS

Золочевский, А. А. Введение в ABAQUS : метод. пособие / А. А. Золочевский, А. А. Беккер. — X. : 2011. — 47 с.


Комп’ютерна схемотехніка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна схемотехніка : навч. посібник / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. — К. : Ліра-К, 2013. — 192 с.


Інтернет в маркетингу

Бойчук, І. В. Інтернет в маркетингу : підручник / І. В. Бойчук, О. М. Музика. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 512 с.


Современные программные средства персональных компьютеров

Худяев, А. А. Современные программные средства персональных компьютеров : учеб.-метод. пособие / А. А. Худяев, М. В. Приходченко, А. Г. Богуславский ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т".  Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012.  120 с.


Інформатика

Наливайко, Н. Я. Інформатика : навч. посібник / Н. Я. Наливайко. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 576 с.


Охорона праці в галузі комп'ютинґу

Катренко Л. А. Охорона праці в галузі комп'ютинґу : підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко / за наук. ред. В. В. Пасічника. — Львів : «Магнолія 2006», 2012. — 544 с.


Інформаційна культура студента

Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / І. Свістельник. — К.:Кондор, 2012. — 182 с.


Теорія інформації та кодування

Фетюхіна, Л. В. Теорія інформації та кодування : навч.-метод. посібник / Л. В. Фетюхіна, О. А. Бутова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ "ХПІ", 2012. — 68 с.


Pages