Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Геология нефти и газа

Соловьев, В. О. Геология нефти и газа : учеб. пособ. / В. О. Соловьев, В. А. Терещенко, И. М. Фык, А. О. Яковлев. — X. : НТУ «ХПИ», 2012. — 148 с.


Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них

Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них : монография : в 3-х т. / Укр. гос. акад. ж.-д. трансп. ; под ред. проф. А. Н. Плугина. — К. : Наук. думка. Т. 3 / А. Н. Плугин [и др.], 2012. — 281 с.


Основи загальної хімії

Булавін, В. І. Основи загальної хімії : навч. посібник / В. І. Булавін, А. М. Бутенко, М. М. Волобуєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ "ХПІ", 2008. — 192 с.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посіб. : у 2 ч. — Ч. 1 / Л. Л. Брагіна, А. М. Корогодська, О. Я. Пітак [та ін.] ; за ред. М. І. Рищенка. — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 332 с.


В'яжучі матеріали

Шабанова, Г. М. В'яжучі матеріали : текст лекцій / Г. М. Шабанова, А. М. Корогодська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. — 150 с.


Технологія модифікованих жирів

Гладкий, Ф. Ф. Технологія модифікованих жирів : навч. посіб. / Ф. Ф. Гладкий., В. К. Тимченко, І. М. Демидов та ін. ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ "ХПІ", 2012. — 210 с.


Хімія

Голубєв, A. B. Хімія : навч. посіб. / A. B. Голубєв, В. І. Лисін, І. В. Коваленко, Г. В. Тарасенко ; за ред. акад. УАН Голубєва A. B. — К. : Кондор, 2013. — 578 с.


Хімія. Тести

Луцевич, Д. Д. Хімія. Тести : навч.-метод. посібник / Д. Д. Луцевич ; ред. Б. С. Зіменковський. — К. : Знання, 2012. — 592 с.


Матеріалознавство

Афтанділянц Є. Г. Матеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. — Херсон : Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2013. — 612 с.


Фізична хімія

Цветкова Л. Б. Фізична хімія : теорія і задачі : навч. посібник / Л. Б.Цветкова. — Львів : ”Новий Світ-2000”, 2011. — 415 с.

 


Медична хімія

Миронович, Л. М. Медична хімія : навч. посібник / Л. М. Миронович, О. О. Мардашко. — 2-ге вид. — К. : Каравела, 2010. — 168 с.


Хімія р5-елементів та їх сполук

Хімія р5-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2011. — 240 с.

 


Pages