Сучасні технології в машинобудуванні

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of engineering : зб. наук. пр. Вип. 11 / Харківський політехнічний
ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. ред. В. О. Федорович. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 324 с.