Електричні кола

Електричні кола : абораторний практикум з електротехніки з курсу “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” : для студ. усіх неелектротехнічних спец. ден. та заоч. форм навч. : в 3 ч. Ч. 1 / В. Г. Данько [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 52 с.