Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали міського наук.-практ. семінару : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії, шістдесятиріччю каф. філософії та сорокаріччю каф. етики, естетики та історії культури Національного технічного ун-ту “Харківський політехнічний ін-т”, 17-18 листоп. 2017 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА, Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, ХНАДІК ; гол. ред. Я. В. Тарароєв. — Харків : Точка, 2017. — 194 с.