Hybrid Asymptotic Methods. Theory and Applications

Gristchak, V. Z. Hybrid Asymptotic Methods. Theory and Applications : monograph / V. Z. Gristchak, D. D. Gristchak, Yu. A. Fatieieva. — Zaporizhzhya : Zaporizhzhya National University, 2016. — 108 p.