Podzimni Horizont

​Šelkovyj, S. Podzimni Horizont / S. Šelkovyj ; дар. С. К. Шелковый ; ubers V. Kopecká. — Broumov : [s. n.], 2017. — 78 p.