Теорія інформації та кодування

Фетюхіна, Л. В. Теорія інформації та кодування : навч.-метод. посібник / Л. В. Фетюхіна, О. А. Бутова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ "ХПІ", 2012. — 68 с.