Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Педагогічний контроль в системі освіти»

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Педагогічний контроль в системі освіти” : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спец. 8.18010021 “Педагогіка вищої школи” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 36 с.