Elektrokardiografiya

Кипенский А. В. Электрокардиография : учеб.-метод. пособие / А. В. Кипенский, К. В. Колесник ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 64 с. : табл., рис. — (Биомедицинская электроника). — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository​
 
Information about the authors and the list of their publications:​ Kipensky A. V.​, Kolesnyk K. V.