Osnovy proektuvannia teplotekhnichnykh ustanovok pidpryiemstv promyslovosti budivelnykh materialiv

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів : навч. посібник / В. М. Кошельник, Ю. В. Шульгін, О. В. Кошельник, В. В. Соловей ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 216 с.

Information about the authors and the list of their publications: Koshelnyk V. M., Koshelnyk O. V., Shulhin Yu. V., Solovei V. V.