Оптика. Атомная и ядерная физика

Любченко, Е. А. Оптика. Атомная и ядерная физика : учеб.-метод. пособие / Е. А. Любченко, З. К. Ветчинкина, Т. В. Таврина ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 300 с.