Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення

Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XI Регіональної наук. студентської конф., 20-21 квіт. 2011 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. Л. Товажнянський ; гол. оргком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 175 с.