Робота в середовищі Windows

Робота в середовищі Windows : метод. вказівки до лаб. робіт з курсу “Інформатика” для студ. спец. мікро- та наноелектроніка / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. І. Шкалето, Г. С. Хрипунов, О. П. Черних. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 100 с.