Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання

Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання на тему “Знаходження екстремуму та побудова графіку функції” за курсом “Інформаційні технології та основи програмування в теплоенергетиці” : для студ. спец. 144 “Теплоенергетика” усіх форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Круглякова ; уклад.: О. В. Круглякова, О. П. Гордієнко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 24 с.