Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу «Комп'ютерні мережі»

Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу “Комп'ютерні мережі” : для студ. напряму підгот. 050202 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” денної та заоч. форм навч. : у 2 ч. Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. М. О. Подустов [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 48 с.