Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів

Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів (XII педагогічні читання) : прогр. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 трав.  2016р. / Нац. акад. пед. наук України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т інформац. технологій і засобів навч. НАПН України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Ін-т вищої освіти НАПН України. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 27 с.