Наука і освіта

Наука і освіта = Research and Education : зб. наук. пр. : до 40-річчя співпраці Національного техн. ун-ту "Харківський політехнічний ін-т" та Мішкольцького ун-ту / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. — 398 с.