Рентгеновские методы анализа состава материалов

Михайлов, И. Ф. Рентгеновские методы анализа состава материалов : монография / Михайлов И. Ф., А. А. Батурин, А. И. Михайлов ; дар. А. П. Марченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 204 с.