Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна

Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; дар. Л. Л. Товажнянський ; упоряд.: Н. Г. Нічкало, О. М. Боровік. — Київ : Богданова А. М., 2013. — 456 с.