شیمی‌ پایه‌

Masterton, W. L. شیمی‌ پایه‌  = Chemistry : translation from English W. L. Masterton, E. J. Slowinski, E. Walford Chemistry / W. L. Masterton, E. J. Slowinski, E. Walford ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - [Iran] : [s. n.], [20--]. — 580 p.