Guidelines for course and diploma projects

 

Курсова робота
Письмова курсова робота — самостійна розробка конкретної теми з елементами наукового аналізу, що відображає надбані студентом теоретичні знання та практичні навички, вміння працювати з літературою, аналізувати джерела, робити грунтовні та обгрунтовані висновки.
Вимоги до оформлення курсової роботи
Структура курсових робіт
Курсові роботи умовно поділяють на: 1 – вступну частину, 2 – основну частину, 3 – список використаних джерел, 4 – додатки.
Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.
Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст курсової роботи, висновки, рекомендації, перелік посилань.
Додатки розміщують після основної частини курсової роботи.
Структурні елементи "титульний лист", "зміст", "вступ", "текст", "висновки”, "перелік посилань" є обов’язковими.
Курсова робота виконується державною мовою або іноземною, що вивчається.
Обсяг курсової роботи – 1 др.арк./20-25 сторінок машинописного тексту/35-40 рукописних сторінок; кількість джерел – не менше 25.
Титульний аркуш
Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і є основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.
Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій послідовності:
а) назва міністерства і навчального закладу;
б) гриф допущення до захисту;
в) прізвище, повні ім’я і по батькові автора
г) повна назва документа;
д) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;
е) рік виконання курсової роботи;
Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку А.
Зміст вміщує в собі перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є), вступ, заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є), висновки, список використаних джерел, додатки (якщо вони є) із вказівкою номера сторінки, з якої починається розділ чи підрозділ.
Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів
Усі прийняті у курсовій роботі малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.
Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті курсової роботи наводять їх розшифровку.
 
Вимоги до структурних елементів основної частини 
У вступі має бути:
Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження, коротко викладена історія питання (ступінь вивчення теми) за хронологічним чи концептуальним принципом.
Об’єкт дослідження:…
Предмет дослідження:…
Мета дослідження: вивчити і науково обгрунтувати…
Гіпотеза дослідження (якщо вона є):…
У відповідності з метою і гіпотезою дослідження ставляться такі завдання:
1)…
2)…
3)…
Методи дослідження:
Наукова новизна дослідження полягає у тому…
Практичне значення дослідження.
Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, …розділи, висновки, список використаних джерел із…найменувань, …додатків. Загальний обсяг…сторінок.
Вимоги до викладу тексту курсової роботи
Текст курсової роботи – це виклад відомостей про предмет (об’єкт) дослідження, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності означеної роботи (опис теорії, методів роботи) та її результати.
Текст курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію і висновки.
Висновки
Висновки вміщують безпосередньо після викладу тексту, починаючи з нової сторінки.
Висновки повинні містити в собі синтез “наскрізних” висновків за розділами, оцінку повноти вирішення поставлених завдань.
Рекомендації
У курсовій роботі на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки. Текст рекомендації може поділятись на пункти.
Посилання у курсовій роботі
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. Його розміщують в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів (див. Додаток Е).
Посилання в тексті роботи робляться в квадратних дужках:
- з наведенням прізвища автора (в транскрипції оригіналу), року видання і сторінки. Наприклад: [Арутюнова 1999, с. 342; Austin 1994, c. 89]
- при наявності кількох робіт одного автора одного року видання, після дати додається маленька латинська літера. Наприклад: [Арутюнова 1999а, с. 342; Austin 1994а, c. 89]
- при посиланні на колективні видання наводити повну назву роботи. Наприклад [Дискурс іноземномовної комунікації 1996, c. 89]
- при посиланні на періодичні видання (після прикладів) давати повну або скорочену назву, але з її поясненням у списку використаних джерел. Наприклад: [FM № 245 1994, c. 89]
- при наявності 2-3 авторів наводити першого і відповідної позначки. Наприклад [Левицький и др.1989, c. 89; Austin et all 1994, c. 89]
Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.І –84. Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і правила складання).
Вимоги до додатків
У додатках вміщують матеріал, який:
- є необхідним для повноти курсової роботи, але включення його до основної частини наукової роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження.
- не може бути розміщений в основній частині курсової роботи через великий обсяг або способи його відтворення.
У додатки можуть бути включені:
- додаткові ілюстрації або таблиці;
- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, мікрофіші, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін. Кожен додаток повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок, виконаний великими літерами. У правому верхньому кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б тощо.
Дипломна робота
Дипломна робота - кваліфікаційна робота випускника, заключний етап навчання студентів. Її цілі: систематизація та поглиблення знань за фахом, застосування їх для конкретних завдань, оволодіння методикою наукового дослідження, розвиток навичок узагальнення та аналізу результатів, отриманих іншими дослідниками, оцінка ступеня підготовленості випускника до самостійної роботи за профілем спеціальності.
Процес написання курсової чи дипломної роботи включає в себе ряд взаємопов'язаних етапів:
 • вибір теми, узгодження її з керівником, отримання завдання;
 • складання особистого робочого плану виконання курсової роботи;
 • формування структури роботи;
 • збір, аналіз і узагальнення матеріалу з обраної теми;
 • формулювання основних теоретичних положень, практичних висновків і рекомендацій;
 • проведення експерименту (для експериментальних дипломних робіт);
 • виклад курсової чи дипломної роботи та подання її керівнику;
 • доробка чистового варіанту з урахуванням зауважень керівника;
 • оформлення роботи, списку використаних джерел та літератури, додатків та отримання допуску до захисту.
Обов'язковою умовою є відповідність теми роботи вимогу державних освітніх стандартів змісту навчальної дисципліни.
Для розробки робочого плану курсової роботи студент повинен чітко уявляти її структуру. Це тим більше важливо, тому що структура курсової роботи, незалежно від дисципліни і теми, залишається незмінною, але в міру навчання змінюється її зміст, поглиблюється дослідження проблеми за рахунок залучення більшої кількості першоджерел та літератури. Аналогічну структуру має дипломна робота.
Дипломна робота повинна містити: 
 • титульний лист;
 • завдання на дипломну роботу;
 • анотацію;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень, символів і термінів (за необхідності);
 • основні розділи відповідно до затвердженого завданням;
 • висновок;
 • список використаної літератури;
 • додатки (при необхідності).
Анотація
Анотація є заключним етапом роботи над дипломною роботою. Вона повинна містити загальні відомості і коротку характеристику роботи, назва теми, прізвище студента і керівника роботи, рік захисту. В анотації зазначаються обсяг роботи (у сторінках), наводиться коротка характеристика ілюстративних матеріалів (кількість малюнків і таблиць). Анотація виконується в двох примірниках, рекомендований обсяг - 1-2 сторінки. Один примірник брошюруется в пояснювальну записку (перед змістом), другий - здається на кафедру.
Зміст
Зміст включає вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають назву), висновок, список використаних джерел, додаток із зазначенням сторінок, з яких починаються ці елементи роботи.
Перелік скорочень, умовних позначень і термінів
Прийняті в роботі малопоширені скорочення, умовні позначення, символи і специфічні терміни повинні бути представлені у вигляді окремого списку. Якщо вони повторюються в роботі менше трьох разів, окремий список не складається, а розшифровку дають безпосередньо в тексті при першому згадуванні.
Введення
Вступ повинен містити обгрунтування актуальності розроблюваної теми, мета дослідження, завдання дослідження, методи дослідження, оцінку сучасного стану розв'язуваної проблеми, характеристику підприємства - бази переддипломної практики, перспективи їх розвитку, короткий виклад очікуваних результатів і економічну ефективність. Рекомендований обсяг - 2-3 - сторінки тексту.
Основні розділи
Найменування основних розділів роботи визначаються завданням, зміст і обсяг їх повинні відповідати вимогам методичних вказівок кафедри і керівника роботи. Залежно від особливостей виконуваної роботи основну частину викладають у вигляді сполучення тексту, малюнків і таблиць. Основна частина поділяється на розділи і пункти. Розділи основної частини можуть ділитися на підрозділи і пункти. Пункти, за необхідності, можуть ділитися на підпункти. Кожен пункт повинен містити закінчену інформацію.
Висновок
Висновок повинен містити остаточні висновки, що характеризують підсумки роботи у вирішенні поставлених перед студентом завдань. Висновки мають бути зроблені на основі порівняння поточних техніко-економічних показників організації та пропонованих. У висновку необхідно відзначити переваги, пов'язані з реалізацією пропозицій, охарактеризувати перспективи подальшого розвитку робіт у цій галузі.
Список використаної літератури
Список літератури включає всі використані джерела та оформляється відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 "Бібліографічний опис документів", ГОСТ 7.1-2003 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис »і т. д. (див. список літератури« Нормативно-регламентуюча документація ». Список використаної літератури можна умовно розділити на дві частини: нормативні правові акти та наукова методична література. Нормативні правові акти розташовуються відповідно до їх юридичною силою.
Дипломна робота повинна будуватися на актуальних сучасних джерелах. Відсутність в дипломній роботі посилань на сучасні (до 3-х років) джерела вважається грубою помилкою, оскільки видає незнання сучасних робіт з обраної тематики.
Програми
У додатки необхідно винести матеріали, використання яких в основній частині неможливо внаслідок великого обсягу даних допоміжного характеру або інформації, яка ускладнює логічне сприйняття основного матеріалу.
У додатках можуть наводитися таблиці великого формату, розрахунки, графічний матеріал, форми документації, посадові інструкції і т. п. Додатки оформлюються як продовження даного документа на наступних аркушах. У тексті на всі додатки повинні бути посилання. Програми розташовуються в порядку посилань на них у тексті. Обсяг додатків не обмежується.
Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі посередині сторінки слова "Додаток" і його позначення. Додаток повинен мати заголовок, який розміщують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком. Якщо в дипломній роботі є кілька додатків, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака №).
Графічний матеріал
Графічний матеріал поміщають в тексті для встановлення властивостей або характеристик об'єкта, а також для кращого розуміння тексту. На графічний матеріал має бути посилання в тексті, при посиланні писати "малюнок" із зазначенням номера.
Графічний матюкав повинен розташовуватися безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а при необхідності в додатку. При наявності в тексті таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід поміщати після графічного матеріалу.
Посилання
У роботі призводять посилання на дану роботу, на стандарти, на інші використовувані джерела. При посиланні на дану роботу вказують номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, перерахувань, графічного матеріалу, формул, таблиць, додатків. Також обов'язково вказуються графи і рядки таблиць даної роботи.
Існує кілька способів зв'язку основного тексту кваліфікаційної (дипломної) роботи з описом джерела. Найчастіше для цієї мети служить порядковий номер джерела, зазначеного в бібліографічному списку, в основному тексті цей номер береться в квадратні дужки. При вказівці в основному тексті на сторінку джерела остання також полягає в квадратну або круглу дужку. Наприклад: [11, С. 35], що означає: 11-й джерело, 35 сторінка.
Роботи без апарату посилань до захисту не допускаються. Допуск робіт з помилковими посиланнями залишається на розсуд керівника дипломної роботи та завідувача кафедрою.
Скорочення
У пояснювальній записці допускаються такі скорочення:
 • встановлені правилами російської орфографії, а також відповідними державними стандартами;
 • встановлені в даному документі. Повна назва має бути приведене при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках скороченої назви або абревіатури, а при подальших згадках слід вживати тільки скорочена назва або абревіатуру.
За зміст дипломного проекту, правильність наведених даних несе відповідальність студент-випускник. Дипломний проект їм підписується. Підпис та дата ставляться на останній сторінці змістовної частини (тобто після Висновки та Список літератури).
Наукова робота повинна бути написана хорошим науковою мовою, тобто з дотриманням загальних норм літературної мови, правил граматики і з урахуванням особливостей наукової мови - точності і однозначності, термінології та стилю.
Етап оформлення курсової роботи є не менш важливим, ніж інші, так як на цьому етапі автор повинен не тільки звести всі матеріали по курсовій роботі в єдиний документ, а й оформити відповідно до вимог. Правила оформлення наукових робіт є загальними для всіх галузей знання і регламентовані діючими державними стандартами, у тому числі і в спрощеному варіанті.