Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Гроші та кредит

Щетинін, А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін. - 4-те вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 440 с.


Фінансовий облік

Крупка, Я. Д. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, 3. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Кондор, 2013. — 551 с.


Менеджмент

Мостенська, Т. Л. Менеджмент : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко. — 2-ге видання. — К. : Кондор, 2012. — 758 с.


Бізнес-планування

Бізнес-планування : навч. посібник / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. — Київ : Знання, 2013. — 207 с.


Нормування праці

Ведерніков, М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 372 с.


Історія діловодства

Палеха, Ю. І. Історія діловодства (Документознавчий аспект) : навч. посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — К. : Ліра-К, 2011. — 324 с.


Економічний аналіз

Черниш, С. С. Економічний аналіз : навч. посібник / С. С. Черниш. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.


Економіка підприємства

Сударкіна, С. П. Економіка підприємства : навч.-метод. посібник / С. П. Сударкіна, О. О. Гаврись ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2012. — 100 с.


Економіка праці та соціально-трудові відносини

Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / В. М. Лукашевич. — 2-ге видання, перероб. та доповн. : рис., табл. ; тестові завдання з дисципліни : с. 315—319 та електр. диск CD-R80. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 424 с.


Національна економіка

Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. — Львів: Новий Світ-2000, 2010. — 582 с.


Дослідження операцій

Глушик, М. М. Дослідження операцій : навч. посібник / М. М. Глушик, Н. М. Телесницька. — Львів : Новий світ-2000, 2011. — 368 с.


Pages