Право. Юридичні науки

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основи державного управління та місцевого самоврядування

Мороз, В. М.  Основи державного управління та місцевого самоврядування : текст лекцій [для студ. спеціальн. 8.000007 «Адміністративний менеджмент»] : у 2 ч. — Ч. 1 : Державне управління та виконавча влада / В. М. Мороз. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 144 с.


Основи інтелектуальної власності

Мікульонок, І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб / І. О. Мікульонок. — К. : ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, Ліра-К, 2011. — 232 с.


Роль і вплив практики адмінистративного судочинства на розвиток публічного права

Роль і вплив практики адмін. судочинства на розвиток публічного права / Матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 10-річчю утворення Вищого адмін. суду України (м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.) : зб. матер. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. — К. : Істина, 2012. — 392 с.


Правові аспекти державного контролю за використанням та охороною земель

Правові аспекти державного контролю за використанням та охороною земель, відповідальність за порушення земельного законодавства : станом на 29 жовтня 2012 р. — К . : Центр учбової літератури, 2012. — 482 с.


Екологічна експертиза

Артамонов, Б. Б. Екологічна експертиза : навч. посібник / Б. Б. Артамонов, Н. Г. Міронова. — Львів : Новий Світ-2000, 2012. — 142 с.


Історія держави і права України

Історія держави і права України. Словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, A. M. Павлюк / під ред. М. М. Шитюка. — К. : Кондор, 2011. — 284 с.


Цивільна оборона України

Бедрій, Я. І. Цивільна оборона України : навч. посібник / Я. І. Бедрій [та ін.] ; Львівський коледж зв'язку держ. ун-ту інформ.-комунік. технологій. — К. : Кондор, 2011. — 358 с.


Сторінки