Law. Jurisprudence

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України

Садковий, В. П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України : монографія / В. П. Садковий ; Нац. ун-т цівільного захисту України. — Харків : НУЦЗУ, 2013. — 240 с.


Інтелектуальна власність. Сфера послуг

Інтелектуальна власність. Сфера послуг. Патентні повірені України: особистості, підприємства, установи. — Вип. 1 / дар. Є. І. Сокол ; упоряд. В. В. Болгов. — Київ : [б. и.], 2006. —  127 с.


Від курсанта до генерала

Від курсанта до генерала : Шляхами бойових звитяг і трудових звершень. 1921–2011 рр. / С. В. Войналович [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ : Український видавничий консорціум, 2011. — 360 с.


Цивільна оборона

Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посібник / В. М. Шоботов ; Приазовський держ. техн. ун-т. — 2-ге вид., перероб. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 438 с.


Цивільна оборона

Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посібник / В. М. Шоботов ; Приазовський держ. техн. ун-т. — 2-ге вид., перероб. — Київ : Центр навч. літ., 2004. — 438 с.


Міжнародна і регіональна стандартизація

Міжнародна і регіональна стандартизація : навч. посібник / Г. Д. Гуменюк, Н. Б. Сілонова, Ю. В. Слива ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Кондор, 2014. — 470 с.


Правознавство

Погорілко, В. Ф. Правознавство : підручник / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. — 3-тє вид., випр. й доп. — Київ : Каравела, 2013. — 592 с.


Основи державного управління та місцевого самоврядування

Мороз, В. М.  Основи державного управління та місцевого самоврядування : текст лекцій [для студ. спеціальн. 8.000007 «Адміністративний менеджмент»] : у 2 ч. — Ч. 1 : Державне управління та виконавча влада / В. М. Мороз. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 144 с.


Основи інтелектуальної власності

Мікульонок, І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб / І. О. Мікульонок. — К. : ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, Ліра-К, 2011. — 232 с.


Роль і вплив практики адмінистративного судочинства на розвиток публічного права

Роль і вплив практики адмін. судочинства на розвиток публічного права / Матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 10-річчю утворення Вищого адмін. суду України (м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.) : зб. матер. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. — К. : Істина, 2012. — 392 с.


Pages