Synthesis of control schemes of drives systems

Sokol, Y. I. Synthesis of control schemes of drives systems : textbook / Ye. I. Sokol, M. V. Cherkashenko. — Kharkiv : NTU "KhPI", 2018. — 120 p.