Високі технології в машинобудуванні = High Techologies in Machine Engineering

Високі технології в машинобудуванні = High Techologies in Machine Engineering : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1(27) / — відп. ред. Пижов І. В. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 186 с.